Gå til hovedindholdet

Husdyrefterafgrøder

Med Fødevare- og landbrugspakken indføres ny husdyrregulering. Det betyder blandt andet, at arealkravene udgår af de kommunale miljøgodkendelser, og at anvendelsen af husdyrgødning på arealerne fremadrettet skal reguleres ved generelle regler. Dette vil give landmænd større frihed til at kunne foretage arealændringer, uden at det kræver tilladelse fra kommunerne.

Den nye husdyrregulering betyder blandt andet, at virksomheder, der anvender husdyrgødning og anden organisk gødning, fra 2017 kan blive pålagt at etablere såkaldte husdyrefterafgrøder.

Læs mere om husdyrefterafgrøderne her på siden eller i følgende faktaark om husdyrefterafgrøder.  

Hvorfor husdyrefterafgrøder?

Husdyrefterafgrøder erstatter den hidtidige mulighed for at stille vilkår om efterafgrøder og alternativer i miljøgodkendelserne af husdyrbrug.

Husdyrefterafgrøder har til formål at kompensere for merudvaskningen af kvælstof fra organisk gødning, og vil i 2017 være målrettet særlige områder, (oplande som afvander til nitratfølsomme Natura 2000-områder) hvor der er sket en stigning i anvendelsen af organisk gødning.

Hvem skal etablere husdyrefterafgrøder?

Tryk for stort billede

Kravet om husdyrefterafgrøder vil gælde for virksomheder inden for særlige områder, der anvender en vis mængde organisk gødning, uanset om virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse eller ej.

Du skal udlægge husdyrefterafgrøder, hvis du:

  • har over 10 ha. efterafgrødegrundareal,
  • i planperioden 2015/2016 har udbragt 30 kg N eller derover fra organisk gødning pr. ha har-moniareal og

  • har arealer i oplande med stigende anvendelse af organisk gødning, der afvander til nitratfølsomme Natura 2000-områder.

Husdyrefterafgrødekravet opgøres og tilrettes årligt ud fra udviklingen i anvendelsen af organisk gødning i de enkelte oplande. Det betyder, at kravet i de enkelte oplande kan variere fra år til år, og at der vil være områder, hvor der ikke skal udlægges husdyrefterafgrøder.

Du kan på oversigtskortet over husdyrefterafgrødekravet få et overblik over, om dine arealer ligger i oplande, hvor der i 2017 skal etableres husdyrefterafgrøder, og information om kravet inden for et vejledende procentinterval. Fra 2018 forventes der også at ske en målretning af husdyrefterafgrøder til kystvandoplande med et indsatsbehov i vandområdeplanerne.  

Hvor kan jeg se mit husdyrefterafgrødekrav?

Du kan se det procentkravne for de enkelte oplande i Internet Markkort (IMK).

Det gør du ved at gå ind i Tast Selv-service, åbne din grundbetalingsansøgning og benytte din markindtegning på IMK. Her kan du slå kortlaget ”Natura 2000 oplande - husdyrefterafgrødekrav” til under temagruppen ”Husdyrefterafgrøder”.

Af kortlaget fremgår der et efterafgrødekrav for alle oplande. Det gælder for virksomheder, der i planperioden 2015/2016 har anvendt over 80 kg N i organisk gødning pr. ha harmoniareal. Kravet er ca. halvt så stort for bedrifter, der har anvendt mellem 30 og 80 kg N i organisk gødning pr. ha harmoniareal.

Hvis din virksomheds arealer kun ligger i ét opland, kan du aflæse din virksomheds procentkrav direkte af kortet.

Har du arealer i flere oplande?

Ligger din virksomheds arealer i flere oplande med forskellige procentkrav, er det nødvendigt at lave en forholdsmæssig beregning af dit endelige husdyrefterafgrødekrav.

Det kan findes ved at udregne, hvor stor en andel af dine arealer der ligger i de forskellige oplande. Funktionen ”marklisten” kan anvendes til denne beregning.

I nedenstående link finder du et simpelt beregningsværktøj, som du kan anvende til at beregne et vejledende husdyrefterafgrødekrav for din virksomhed, hvis du har arealer i flere oplande.

Værktøj til beregning af vejledende husdyrefterafgrødekrav

Opgørelsen af dit endelige husdyrefterafgrødekrav

Du vil få opgjort dit endelige krav om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder i Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet i forbindelse med indberetning af din markplan for planperioden 2017/2018.

Husdyrefterafgrøderne følger reglerne for de pligtige efterafgrøder

Der vil gælde de samme regler for husdyrefterafgrøder som for de pligtige efterafgrøder og de vil blive administreret som et samlet krav. Det vil sige, at der er de samme regler for, hvornår de skal være etableret, hvornår de senest må destrueres. Se fristerne her: Etablering af efterafgrøder.

Du kan anvende de samme alternativer for husdyrefterafgrøder som for de pligtige efterafgrøder (tidligt såning, brak, etc.) eller du kan vælge at indgå aftale om overdragelse af efterafgrøder fra en anden virksomhed for at dække dit husdyrefterafgrødekrav. Se alternativerne for de pligtige efterafgrøder her: Alternativer til efterafgrøder.

Hvis du ikke dækker dit husdyrefterafgrødekrav ved efterafgrøder eller alternativer, vil der ske en nedskrivning af din virksomheds samlede kvælstofkvote på samme måde som for de pligtige efterafgrøder.

Overlap med andre efterafgrødeordninger

Husdyrefterafgrøderne må gerne overlappe med MFO-efterafgrøder. Det vil sige, at et areal, der anvendes til opfyldelse af MFO-kravet, samtidig kan anvendes til at opfylde husdyrefterafgrødekravet. Husdyrefterafgrøderne må ikke overlappe med de pligtige efterafgrøder og de målrettede efterafgrøder.

Hvor kan du indberette husdyrefterafgrøder?

Du skal senest 31. august 2017 indberette, hvor mange husdyrefterafgrøder du har udlagt. Indberetningen skal ske sammen med de pligtige efterafgrøder i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service.

I skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” kan du også oplyse, om du ønsker at anvende mellemafgrøder, brak, energiafgrøder, braklagte arealer langs vandløb og søer, tidlig såning eller afbrænding af fiberfraktionen af husdyrgødning som alternativer til efterafgrøder.

Dit krav til efterafgrøder i planperioden 2017/2018 opgøres i Tast selv-service på baggrund af markplanen i dit Fællesskema i april 2018. Her vælger du også, om du ønsker at overdrage efterafgrøder til eller fra en anden jordbruger. 

Regelgrundlag og vejledninger

Du kan finde mere information om lovforslag og bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Vi indarbejder reglerne for husdyrefterafgrøderne i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kommende Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018.

MENU