Gå til hovedindholdet

Målrettede efterafgrøder

Formålet med tilskudsordningen for målrettede efterafgrøder er at sikre mod en forringelse af grundvand og kystvand ved at reducere udledningen af kvælstof. Ordningen kommer til at gælde i 2017 og 2018.

Hvis udlægningen af frivillige efterafgrøder ikke kan sikre en tilstrækkelig reduktion i udledningen af kvælstof, vil der blive indført et obligatorisk krav om etablering af efterafgrøder. De obligatoriske efterafgrøder skal også etableres i efteråret 2017.

Ansøgningsrunden 2017

Ansøgningsrunden for 2017 lukkede for ansøgninger 21. april.

Ved udløb af ansøgningsfristen var der søgt tillskud til ca. 144.500 ha målrettede efterafgrøder.

Se et kort over ansøgningsrunderne i 2017. (klik på "Målrettede efterafgrøder" og "Oversigt over ansøgningsrunder").

Kort med overblik over ansøgninger til målrettede efterafgrøder i kystoplandene (opdateret 18/4-2017)

Kort med overblik over ansøgning til målrettede efterafgrøder i ID15-områder (opdateret 18/4-2017)

Du har mulighed for at trække en liste over ansøgte målrettede efterafgrøder i Tast Selv-service. Du finder den under fanen "Lister". Læs mere om, hvad listen viser i vejledningen (se link til vejledningen herunder) eller tryk på hjælpefunktionerne i rapporten.

Mere information

Læs vejledning om målrettede efterafgrøder

Se bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere i tilskudsguiden

Læs mere om ordningen her på siden eller i dette faktaark

Se også dette faktaark om kort til placering af målrettede efterafgrøder

Målrettede efterafgrøder med tilskud

Ordningen går ud på at udlægge efterafgrøder, som reducerer mængden af kvælstof, der siver ned i grundvand og vandmiljø. Der ydes et tilskud på 700 kr. pr. ha. efterafgrøder efter de minimis-reglerne på ordningen.

Ordningen er en fokuseret indsats, og er således målrettet efter, hvor der er størst behov for en ekstra kvælstofreducerende indsats. Behovet for efterafgrøder er opgjort efter en analyse af, hvor stort et behov der er i forhold til grundvandet og kystvandet i og omkring kystvandoplandet. Det er vigtigt, at efterafgrøderne bliver udlagt i de områder, hvor de har den største effekt i forhold til at reducere kvælstof. Derfor er det et krav, at du udlægger efterafgrøder, der hvor du har søgt.

Kort

Se, hvor der er størst effekt på dette kort. 
I kortet kan du klikke på "Målrettede efterafgrøder". Se en lille guide til kortet.
NB. Vær opmærksom på, at kortet over ansøgningsrunderne ikke er opdateret i miljøgis. Kig derfor i stedet i Internet Markkort. 

Se kort over vejledende indsatsbehov for målrettede efterafgrøder. 

Kortet over indsatsbehov er opdateret. Se et oversigtskort over ændringer i forhold til tidligere offentliggjorte kort. 

Se kort over de tre ansøgningsrunder.

Målrettede efterafgrøder skal sikre en ekstra kvælstof-reducerende effekt i 2017 og 2018. De supplerer derfor MFO-efterafgrøder og pligtige efterafgrøder. De målrettede efterafgrøder må ikke overlappe med øvrige efterafgrøder. 

Obligatorisk ordning

Hvis den tilskudsberettigede indsats ikke giver den nødvendige effekt på grund af for få eller ikke-optimalt placerede efterafgrøder, vil der blive indført et obligatorisk krav om udlæg af efterafgrøder allerede fra 2017. Det obligatoriske krav vil gælde områder, hvor der fortsat er et indsatsbehov. Der ydes ikke tilskud til det eventuelle obligatoriske krav. Hvis du ikke ønsker at udlægge obligatoriske efterafgrøder, kan du alternativt vælge at få nedsat din individuelle kvælstofkvote.

Et eventuelt obligatorisk krav meldes ud i begyndelsen af maj 2017.

I forhold til grundvand kan et eventuelt obligatorisk krav ikke blive højere end det indsatsbehov, der er vist på kortet. I forhold til kystvand kan et eventuelt obligatorisk krav godt blive højere end vist på kortet, hvis mange efterafgrøder i den tilskudsberettigede ordning bliver placeret på områder, der er med i runde tre (områder med høj retention). Et eventuelt obligatorisk krav afhænger bl.a. af landmændenes søgning på den tilskudsberettigede ordning. Under alle omstændigheder kan et eventuelt obligatorisk krav ikke overstige, hvad der svarer til en kvotereduktion på 20 procent.  

Hvem kan søge?

Landmænd, der har bedrifter dér, hvor der er et kystvandopland med et beregnet behov, kan søge. 

Økologiske bedrifter er ikke omfattet af ordningen. Bedrifter under 10 ha kan søge i den tilskudsberettigede ordning, men vil ikke være omfattet af den obligatoriske.

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgningsrunden for 2017 lukkede 21. april.

Ansøgningen kommer til at foregå i tre runder, hvor landmænd i områder med det største indsatsbehov kan søge først:

  1. Områder med grundvandindsatsbehov åbner 1. februar kl. 7 om morgenen.
  2. Områder med lav og gennemsnitlig retention (evne til at tilbageholde kvælstof) åbner 1. marts kl. 7 om morgenen.
  3. De resterende områder i kystvandoplande med et indsatsbehov åbner 22. marts kl. 7 om morgenen.

Se på dette kort, hvor der åbnes i de tre runder.

Ordningen kommer til at fungere efter først-til-mølle-princippet, og når du ansøger, får du straks svar på, om du kan få tilskud til at så efterafgrøder.

Hvordan søger jeg?

Du søger i Fællesskemaet 2017.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får udlagt de tilskudsberettigede efterafgrøder?

Du skal informere Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om ændringer til ansøgningen ved at opdatere Fællesskemaet. Hvis du trækker ansøgningen tilbage efter 21. april, mister du støtten. Hvis den manglende udlægning konstateres ved kontrollen, beregnes der en yderligere støttesanktion i støtten til resterende målrettede efterafgrøder. Ud over støttetrækket vil du få en kvotereduktion, der svarer til effekten af de manglende efterafgrøder, ligesom du vil få en kvotereduktion, hvis efterafgrøderne ikke er placeret, der hvor de er ansøgt. Nedsættelse af kvoten er nødvendigt for at sikre, at den aftalte effekt med EU-kommissionen leveres.

Hvad sker der, hvis jeg ikke lever op til et eventuelt obligatorisk efterafgrødekrav?

Hvis du ikke udlægger efterafgrøder nok til at dække et eventuelt obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder, vil bedriftens kvælstofkvote blive nedskrevet på samme måde, som hvis du ikke udlægger dine pligtige efterafgrøder.

MENU