Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelse og vejledning for minivådområdeordningen er nu i høring

1. februar 2018 åbner vi for første ansøgningsrunde af en ny ordning om minivådområder. Men allerede nu er det en god ide at gå i gang med at planlægge, hvis du er interesseret i at etablere et minivådområde. Bekendtgørelse og vejledning sendes i høring nu med høringsfrist 26. juni 2017.

Publiceret 7. juni 2017

Med Fødevare- og Landbrugspakken fik landbruget mulighed for at bruge mere kvælstofgødning. Minivådområdeordningen er en af de frivillige indsatser, som skal medvirke til at beskytte vandmiljøet mod den øgede kvælstofudledning. Effekten af minivådområder deles kollektivt i vandoplandet. Minivådområderne skal placeres, hvor der er et indsatsbehov i forhold til at reducere udledningen af kvælstof og hvor minivådområderne har den største kvælstofreducerende effekt. 

Mål for ordningen

I perioden 2018-2021 er det planen, at minivådområderne opnår en samlet effekt på 900 tons kvælstof. For at nå dette mål er der i 2018 afsat 50 mio. kr. til etablering af ca. 130 minivådområder. Pengene til etableringstilskud kommer fra det EU-finansierede Landdistriktsprogram, der har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtig brug af naturressourcer i landdistrikterne. Det er et fælles ansvar, at vi fortsat har et godt vandmiljø i Danmark, og minivådområder er en vigtig indsats for at sikre vandmiljøet. Derfor er det vores håb, at der er stor interesse for at deltage i ordningen. 

Hvad indeholder ordningen?

Under ordningen gives tilskud til etablering af konstruerede minivådområder. Tilskudssatsen er 100 procent, og der skal indsendes to tilbud med ansøgningen. Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.

Minivådområders effekt tilskrives delvandoplandet og ikke den enkelte landmand. Minivådområder skal opretholdes i 10 år. Herefter er du som landmand ikke længere forpligtet til at opretholde og vedligeholde minivådområdet. 

Betingelser for tilsagn til etablering af minivådområde

Der er en række betingelser, der skal opfyldes, for at du kan få tilskud til at etablere et minivådområde. For at få tilskud til et minivådområde skal der være et indsatsbehov for reduktion af kvælstof i det delvandopland, hvor minivådområdet ønskes placeret. Minivådområdet skal desuden have en forventet effekt på minimum 300 kg N pr. ha minivådområde. Det er også en betingelse, at minivådområdets opland er drænet og at mindst 80 procent af oplandet er i omdrift. Minivådområdet skal desuden placeres og dimensioneres rigtigt i forhold til det opland, der afdræner til minivådområdet. Du kan se på Udpegningskortet, der offentliggøres 12. juni, om der på dine arealer er mulighed for at anlægge et minivådområde. 

Dokumentationskravene ved ansøgning er forskellige, alt efter om drænoplandet til det planlagte minivådområde har et højt eller lavt lerindhold. Hvis din jord har et lavt lerindhold (under 12 procent), skal du indsende ekstra dokumentation for, at dit minivådområde vil have den forventede effekt. Den ekstra dokumentation består af 3 observationer af vandføring i dræn over sommermånederne og 6 målinger af nitratkoncentrationen i drænvandet sommer, efterår og vinter. Disse undersøgelser skal ske i sommeren 2017 samt i efteråret og vinteren 2018, hvis du ønsker at ansøge om et minivådområde i 2018. 

En oplandskonsulent vil kunne hjælpe dig med at planlægge dit minivådområde, tilvejebringe nødvendig dokumentation mv. Oplandskonsulenterne hjælper gratis med rådgivning omkring minivådområder, og opgaven varetages af SEGES. Senere i juni vil vi på vores hjemmeside lfst.dk informere om, hvordan du får fat i din oplandskonsulent.  

12. juni 2017 offentliggør vi et kort på vores hjemmeside, der viser, om der er mulighed for at etablere minivådområder i dit område og hvilke betingelser, du i givet fald skal opfylde. Du vil kunne se kortet og læse mere om betingelserne for ansøgning på vores hjemmeside lfst.dk.  

Hvad skal du være særlig opmærksom på?

Hvis du ønsker at søge om tilskud til etablering af et minivådområde i 2018, er det en god ide at gå i gang med planlægningen allerede nu. Det er fx en god ide at overveje, hvor dit minivådområde skal placeres. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du søger om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet, er du omfattet af de såkaldte de minimis-regler. Det betyder, at der er et loft for, hvor meget tilskud du samlet set må modtage fra ordninger, der er omfattet af de minimis-reglerne. Loftet er på 15.000 EUR over tre regnskabsår. Vi udbetaler kompensation for alle 10 år på en gang. Læs mere om de minimis-reglerne på vores hjemmeside lfst.dk. 

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud til etablering af et minivådområde, skal du huske at sætte dig ind i de endelige regler og vejledning, som offentliggøres på vores hjemmeside lfst.dk i starten af 2018.  

Økonomisk ramme

I 2018 er der afsat 50 mio. kr. til tilskud til etablering af minivådområder. Desuden forventes det, at der afsættes midler til kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområder. Kompensationens størrelse vil afhænge af den tidligere arealanvendelse og vil blive udbetalt som et engangsbeløb for alle 10 år.  

Ansøgningsperiode

1. februar 2018 til 3. april 2018 

Høringsfrist

26. juni 2017

Se høringsmaterialet her 

(Pengene til etableringstilskud kommer fra det EU-finansierede Landdistriktsprogram)

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU