Gå til hovedindholdet

Nye bekendtgørelser om brug af gødning i 2017/2018 og om plantedække

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør i dag en ny gødskningsbekendtgørelse, der blandt andet fastsætter kvælstofnormerne for den kommende planperiode. Samtidig offentliggøres en ny plantedækkebekendtgørelse, der beskriver reglerne for de pligtige efterafgrøder. Begge træder i kraft 1. august.

Publiceret 12. juli 2017

Udvidet mulighed for forhøjet kvælstofnorm fra næste planperiode

Den nye gødskningsbekendtgørelse beskriver, hvor meget gødning danske landmænd må tilføre deres afgrøder fra 1. august 2017 til 31. juli 2018.

Med bekendtgørelsen udvider vi muligheden for at få tildelt forhøjet kvælstofnorm, hvis der høstes høje udbytter på bedriften. Muligheden for at kunne korrigere for højere udbytte har hidtil været begrænset til bedrifter, der afsætter høstudbyttet til en grovarevirksomhed, men denne mulighed omfatter nu også bedrifter, der anvender kornafgrøder til opfodring.

Endvidere foretages der en regelforenkling for anvendelse af forhøjet kvælstofnorm til dyrkning af brødhvede, som betyder, at arealer med brødhvede ikke længere skal indberettes særskilt. 

Du kan finde den nye gødskningsbekendtgørelse her.  

Nu kan fodergræs også omlægges til vinterraps

Med den nye plantedækkebekendtgørelse bliver det mere fordelagtigt at benytte alternativet til efterafgrøder ’afbrænding af fiberfraktionen af husdyrgødning’, idet omregningsfaktoren er ændret som følge af ny viden. Derudover foretages der en justering af de generelle jordbehandlingsregler, således at det nu også bliver tilladt at omlægge fodergræs til vinterraps frem til 15. august, hvilket ikke tidligere har været muligt. Listen over tilladte aktiviteter på arealer, hvor der skal etableres vårsæd, udvides til også at inkludere halmstrigling og drænarbejde.

Endelig indeholder den nye plantedækkebekendtgørelse en række tekniske justeringer, bl.a. som følge af de nye efterafgrødeordninger (målrettede efterafgrøder og husdyrefterafgrøder).

Du kan finde den nye plantedækkebekendtgørelse her.

Begge bekendtgørelser træder i kraft 1. august 2017.

De nye regler vil blive beskrevet i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018, der bliver lagt på hjemmesiden i løbet af juli.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU