Gå til hovedindholdet

Nyt digitalt jordbundskort fortrykker din jordbundstype

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har taget et nyt, forbedret digitalt jordbundskort i brug, som fortrykker din forventede jordbundstype i Gødningskvote- og Efterafgrødeskemaet i Tast selv-service.

Publiceret 7. februar 2017

Det nye kort er udarbejdet af Aarhus Universitet på baggrund af nye landsdækkende kort over ler, silt, finsand, grovsand og humus og er udarbejdet med statistiske metoder, hvor der er anvendt ca. 55.000 punkter i kombination med underliggende kort over geologi, landskabstyper, georegioner samt data fra Danmarks højdemodel. Det nye kort er mere præcist, da det inddrager flere målinger og detaljer om jordens indhold og sammensætning.

Brug det nye kort, når du beregner gødningskvote

Det nye jordbundstypekort kan du, ligesom med det gamle anvende som grundlag for klassificering af din bedrifts jordbundstyper på markniveau, når du foretager gødningskvoteberegning.

Det nye jordbundskort er digitalt, og oplysninger fra kortet for planperioden 2017/2018 vil derfor blive fortrykt i Gødningskvote- og Efterafgrødeskemaet, hvis du benytter skemaet. Dette betyder, at den forventede jordbundstype for hver enkelt mark nu vil fremgå, når du udfylder skemaet. Du kan enten vælge at benytte den forventede jordbundstype, som kortet fortrykker, eller du kan, som hidtil, angive en anden jordbundstype. Vælger du at vige fra jordbundskortets forventede jordbundstype, skal du kunne dokumentere den angivne jordtype med teksturmålinger.

Du kan stadig anvende det gamle jordbundskort frem til planperioden 2017/2018

Idet, der ved overgangen til det nye digitale jordbundskort er opstået tvivl om, hvilket jordbundskort der er gældende, vil Landbrugs- og Fiskeristyrelsen frem mod planperioden 2017/2018 som udgangspunkt ikke kræve teksturanalyser, hvis du fraviger den forventede jordbundstype af det nye digitale jordbundskort. Det betyder, at du indtil planperioden 2017/2018 kan anvende det gamle jordbundskort.

Kun i tilfælde, hvor oplysningerne om jordbundstyper hverken er overensstemmende med det gamle jordbundskort eller det nye digitale jordbundskort, vil der indtil 2017/2018 kunne blive tale om sanktionering, når jordtypeangivelsen ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis du fraviger både det gamle og det nye kort, skal du således kunne fremvise teksturanalyse for den angivne jordbundstype.

Når du angiver jordbundstype ved teksturmålinger

Hvis du vælger at angive jordbundstype ud fra teksturmålinger, skal du udtage en jordprøve for hver femte ha af det areal, der er i omdrift, og som du har til rådighed i den planperiode, hvor du tager prøverne. Det betyder, at hvis du fx har 100 ha omdriftsarealer, så skal der mindst tages 20 jordprøver – nogle prøver må godt dække seks ha og andre tre ha afhængigt af markstørrelsen, men prøverne skal fordeles på arealet, så de er udtaget fagligt korrekt. Husk at notere datoen for prøvetagningen.

Der er ikke stillet krav om, hvem der kan udtage jordprøverne, eller hvor analyserne skal foretages henne, men prøverne bør udtages af en virksomhed med erfaring og ekspertise på området. Virksomheden skal garantere forskriftsmæssig prøveudtagning. Hvis prøverne udtages af landmanden selv, skal udtagningen kunne dokumenteres af indtegnede prøvelinjer pr. mark. Dokumentationen herfor skal kunne forevises ved kontrol.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU