Gå til hovedindholdet

Vi sender ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse i høring

En ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, som netop er sendt i høring, afspejler blandt andet ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Publiceret 1. juni 2017

Miljøstyrelsen har haft et udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse i offentlig høring frem til 1. juni 2017 med henblik på ikrafttræden 1. august 2017. Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse sker der ændringer i implementeringen af nitratdirektivet. Nitratdirektivet har til formål at nedbringe vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget. De nationale regler, der gennemfører direktivet, skal underlægges reglerne om krydsoverensstemmelse. Derfor ændrer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. 

Krav vedrørende udbringning af affald omfattes af krydsoverensstemmelse

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse regulerer som noget nyt påvirkningen af kvælstof og fosfor fra spildevandsslam og affald i øvrigt, der anvendes til landbrugsformål. Der overføres derfor regler fra slambekendtgørelsen til husdyrgødningsbekendtgørelsen, og reglerne om anvendelse af affald ensrettes i den forbindelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om anvendelse af husdyrgødning m.v. 

For at sikre fyldestgørende implementering af nitratdirektivet tilføjes krav i forhold til udbringning af affald som en implementering af direktivet. I den forbindelse foreslås det at udvide anvendelsesområdet for tre krydsoverensstemmelseskrav, så de fremover også omfatter krav i forhold til udbringning af affald. Se under ”Fakta” nederst på siden, hvad det betyder for dig. 

Ændringer som led i ny husdyrregulering

Som led i ny husdyrregulering hæves de nuværende skærpede harmonikrav på 1,4 dyreenheder pr. ha (svarende til 140 kg kvælstof (N) pr. ha) til nitratdirektivets grænse på 170 kg N pr. ha. Samtidig indføres der krav til udlæg af husdyrefterafgrøder, der skal begrænse merudvaskning af nitrat fra organisk gødning. Disse ændringer – som gennemfører bestemmelser i nitratdirektivet – gennemfører vi også i krydsoverensstemmelsesreglerne. 

Se det samlede høringsmateriale om bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse på Høringsportalen

Se det samlede høringsmateriale om husdyrgødningsbekendtgørelsen på Høringsportalen 

Din frist for at afgive høringssvar til den nye bekendtgørelse er onsdag den 21. juni 2017.

Bekendtgørelsen forventes derefter at træde i kraft 1. august 2017.

Fakta

Affald foreslås omfattet af følgende krydsoverensstemmelseskrav:

Krav 1.13, om perioder på året, hvor der ikke må udbringes gødning (lukkeperioder). Du skal derfor overholde de nuværende lukkeperioder for husdyrgødning, når du fremover udbringer affald på dine arealer for at undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse.

Krav 1.15, om begrænsninger vedrørende udbringning af gødning på bestemte arealer. For at undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse, må affald fremover blandt andet ikke udbringes, så det skaber fare for afstrømning til vandløb, søer eller kystvande.

Krav 1.16, om forbud mod gødskning i to meter bræmmer langs vandløb og søer. Du må fremover ikke udbringe affald i en bræmme på to meter langs vandløb og søer, hvis du skal undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse.

Læs mere om kravene, som de ser ud i dag, i Vejledning om krydsoverensstemmelse 2017. Vi forventer at have en ny vejledning klar, når den nye bekendtgørelse træder i kraft.


MENU