Gå til hovedindholdet

Fiskerihavne og landingssteder

Under denne ordning er det muligt at søge om tilskud til projekter, som har til formål at forbedre fiskens værdi og kvalitet, eller forbedre produktivitet, service og forsyning og dermed medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i fiskerihavnen og på havnens forretningsplan.

Ordningen er lukket for ansøgninger.

Hvem kan søge?

Tilskud kan gives til projekter, som er af kollektiv interesse for de fiskere eller akvakulturproducenter, som bruger havnen eller landingsstedet. Ansøgere kan være:

  • Offentlige myndigheder, der ejer fiskerihavne og/eller landingssteder
  • Private virksomheder/personer, der ejer eller driver fiskerihavne og/eller landingssteder
  • Private aktører som organisationer, private virksomheder eller grupper af brugere inden for fiskerisektoren.

Hvad giver vi tilskud til?

Der gives tilskud til investeringer i eksisterende fiskerihavne og landingssteder, der i de tre kalenderår umiddelbart forud for ansøgningen havde landinger af fisk svarende til en årlig gennemsnitlig værdi på mindst 785.373 kr., eller vedrører kompetenceudvikling i tilknytning til investeringer.

Landingsstederne skal være udpeget af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

Tilskudsordning indgår i det danske EFF-program for perioden 2007-2013. Programmet medfinansieres af EU's Fiskerifond (EFF).  

Med ordningen er det muligt at give tilskud til projekter, som medfører fx:   

  • En forøgelse af de landede fisks værdi eller kvalitet.
  • En forbedring af produktivitet, arbejdsmiljø og sikkerhed.
  • En service- og forsyningsforbedring for de fiskere og fartøjer, der benytter havnen.

Konkret kan der under ordningen fx søges om tilskud til udvidelse af kajanlæg og landingsfaciliteter, eller fx tilskud til investeringer i lager- og auktionshaller og kølekæder.  Bemærk, at alle projekter skal understøtte den udviklingsplan, som er udarbejdet for den fiskerihavn eller det landingssted, som investeringen vedrører. 

Tilskuddets størrelse

Ordningen anvender to tilskudssatser på henholdsvis 20 pct. og 50 pct.

Som hovedregel fastsættes de to tilskudssatser ud fra følgende:

  • Projekter vedrørende offentlige og offentligt lignende faciliteter kan opnå tilskud med op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Her indgår investeringer i anlægsprojekter som kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Der kan også være tale om investeringer i anden infrastruktur som stilles til rådighed med henblik på at betjene de fiskere og akvakultur-producenter, som anvender fiskerihavnen.
  • Projekter vedrørende faciliteter, der anvendes af servicevirksomheder på havnen eller landingssteder – altså projekter der har privat karakter, kan opnå tilskud med op til 20 pct. af de støtteberettigede udgifter. Her indgår også investeringer i kassevaskeanlæg, isværker, redskabsrum, brændstofstationer eller forbedring af forholdene for landing, forarbejdning og opbevaring af fiskerivarer og akvakulturprodukter i havnen.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til projekttilskud@lfst.dk.

Formål med tilskuddet

Formålet er at fremme investeringer, der har en positiv effekt for den samlede værdikæde fra fangst til forbrug. Investeringer skal være af kollektiv interesse for de erhvervsfiskere, som bruger havnen/landingsstedet og har en positiv effekt for den samlede værdikæde fra fangst til forbrug.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  tilskud, udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Opdateret 16. marts 2017
MENU