Gå til hovedindholdet

Forarbejdning af fisk - 2015

 Vi giver tilskud til investeringer ved innovative projekter, som omfatter produkter, organisation, processer eller teknologier indenfor forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter.

Hvem kan søge?

Tilskud kan søges af virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. euro eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. euro.

Hvad giver vi tilskud til?

Investeringer i forbindelse med innovative projekter, der omfatter produkter, organisation, processer eller teknologier inden for forarbejdning af fiskevarer eller akvakulturprodukter.

Tilskuddets størrelse

Du kan få tilskud på 30 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Ordningen er en del af det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.   

Vær dog især opmærksom på, at de samlede, tilskudsberettigede udgifter skal beløbe sig til mindst 200.000 kr., men at de samtidig ikke må overskride 7,4 mio. kr. Dette gælder både på ansøgnings- og udbetalingstidspunktet.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmaterialet til erhverv@lfst.dk 

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er, at styrke virksomheders anvendelse af innovative løsninger gennem tilskud til investeringer inden for forarbejdning af fiskevarer eller akvakulturprodukter og herigennem fremme værditilvækst i virksomhederne.

Her kan du finde vejledninger og ansøgningsmateriale, når du vil søge om tilsagn, godkendelse af projektændringer og udbetaling.

Ansøg om støtte

Du søger ved at sende ansøgningsskemaet til projekttilskud@lfst.dk 

Vejledning for ansøgningsrunden 17. september 2015 - 4. januar 2016 ligger i Retsinformation. Vi anbefaler, at du generer en PDF version af vejledningen via ikonet øverst til højre.

Link til Retsinformation

Tilbudsoversigt (skal bruges ved ansøgning om tilskud)

Skema til beregning af dækningsbidrag for nyt produkt / produktvariant

Skema til finansieringserklæring

Erklæring om svig

Sammen med ansøgningen skal du sende forslag til, hvilke informationsaktiviteter der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til udformning af eventuelt skilt, logoer og skabeloner mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Ideholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017) 

Skema til aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Skema til slutrapport 

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning for ansøgningsrunden 17. september 2015 - 4. januar 2016 ligger i Retsinformation. Vi anbefaler, at du generer en PDF version af vejledningen via ikonet øverst til højre.

Link til Retsinformation.

Vejledning om udbetaling EHFF, maj 2016

Opdateret 14. marts 2017
MENU