Gå til hovedindholdet

Forarbejdning og afsætning - fisk

Der gives tilskud til forarbejdningsvirksomheder, der investerer for at fremme innovativ produktion og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter af høj kvalitet. Ordningen er lukket for nye ansøgninger.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der gennemfører projekter der:

  • Forarbejder og afsætter fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er bestemt til at blive anvendt og forarbejdet til konsum.
  • Eller forarbejder fiskeaffald fra fisk og akvakulturprodukter, der vedrører fjernelse af dioxin eller andre sundhedsskadelige stoffer. Fiskeaffaldet skal stamme fra konsumproduktionen.

Hvad giver vi tilskud til?

Investeringer i forhold til produkter, processer, teknologier og organisation inden for forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.

Tilskuddets størrelse

Der kan kun ydes tilskud til virksomheder med færre end 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 millioner euro. Der kan gives hhv. 30 og 20% i tilskud af det samlede tilskudsgrundlag. Fordelingen er som følger: 

Virksomhedstype

Tilskudsprocent

Mikro-, små og mellemstore virksomheder:

  • Mikrovirksomhed: Virksomheder med højst 10 ansatte og med enten en årsomsætning eller årsbalance på højst 15,1 mio. kr.
  • Lille virksomhed: Virksomheder med højst 50 ansatte og som enten har en årsomsætning eller en årsbalance på højst 74,5 mio. kr.
  • Mellemstor virksomhed: Virksomheder med højst 250 ansatte og som enten har en årsomsætning på højst 372 mio. kr. eller en samlet årsbalance på højst 320 mio. kr.

 

30 %

Halvstore virksomheder:

  • Halvstor virksomhed: Virksomheder med enten højst 750 ansatte eller en omsætning på højst 1.490 mio. kr.

 

20 %

Betingelser for tilskud

Ud over, at projektet skal leve op til kravene for tilskud, som står i vejledningen, er der også en række andre mere generelle betingelser, som skal opfyldes, for at projektet er tilskudsberettiget under denne ordning:

  1. De samlede tilskudsberettigede investeringer til projektet skal udgøre mindst 200.000 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3 mio. kr.
  2. Ansøger skal afgive de oplysninger, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen.
  3. Ansøger skal påvise teknisk og økonomisk levedygtighed for virksomheden og projektet, efter at projektet er gennemført. Ved vurderingen af økonomisk levedygtighed indgår følgende:

- Om virksomheden i seneste regnskabsår har en positiv egenkapital, eller om der er afgivet going concern forbehold.
- Om virksomheden i de foregående 3 regnskabsår har haft positive regnskabsresultater efter skat.
- Oplysninger om virksomhedens omsætning i de sidste 3 år.
- Forventede og fremtidige afsætningsforhold, markedsudsigter og indtjening.

Vær opmærksom på, at tilskuddet skal udbetales senest i 2015, hvilket betyder, at vi senest den 1. august 2015 skal have modtaget din anmodning om slutudbetaling. Det betyder, at projektperioden for tilsagn under denne ordning ikke kan være længere end til den 1. maj 2015. Grunden til dette er, at tilskuddet bliver givet under den nuværende Fiskeriudviklingsprogramperiode (2007-2013).

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmaterialet til projekttilskud@lfst.dk

Du kan også sende ansøgningen med almindeligt post til adressen:

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Center for Projekttilskud

Nyropsgade 30

1780 København V

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er, at fremme og styrke virksomheders værditilvækst og anvendelse af innovative løsninger ved investeringer i forhold til produkter, processer, teknologier og organisation inden for forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.

Her kan du finde vejledninger og ansøgningsmateriale, når du vil søge om tilsagn, godkendelse af projektændringer og udbetaling.

Se også Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

 

 

Opdateret 16. marts 2017
MENU