Gå til hovedindholdet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

Læs mere om GUDP's bestyrelse, strategi for 2015-2018 og handlingsplan for 2017 her.

Der er nu åben for ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2017 med frist d. 21. marts 2017 kl. 12.00. Du kan finde indkaldelse, vejledning og ansøgningsskemaer under "Skema og vejledning".

Formål med tilskuddet

Det er formålet med GUDP at yde tilskud til realisering af gode idéer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger.  

Tilskudsberettigede aktivitetstyper

Der kan ydes tilskud til følgende aktivitetstyper:

 • Anvendt forskning
 • Udvikling
 • Demonstration
 • Netværk

Ét projekt kan indeholde flere aktivitetstyper.

Aktivitetstyperne bekrives nærmere her.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af projektform.

Udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel
Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel med en varighed på op til 4 år og med et samlet tilskud på 0,25-15 mio. kr.

Netværksprojekter
Netværksprojekter kan opnå tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges om tilskud til etablering af netværk med en varighed på 1-2 år og med et samlet tilskud 0,25-2 mio. kr.

De maksimale tilskudssatser fremgår af den aktuelle indkaldelse og afhænger desuden af aktivitetstype og virksomhedens størrelse. Se under ”Tilskudsberettigede aktivitetstyper” for nærmere forklaring af og eksempler på aktivitetstyper.

Hvem kan søge?

Målgruppen for GUDP-programmet er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv. inden for fødevareerhvervet.

GUDP kan søges af virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), brancheorganisationer, foreninger, samt selvejende institutioner betragtes i tilskudsmæssig sammenhæng som private virksomheder.

Sådan søger du

Du kan søge om tilskud under GUDP to gange årligt.

Ansøgningen sendes til gudp@lfst.dk inden ansøgningsfristens udløb. Hvis der er åben for ansøgninger vil næste ansøgningsfrist fremgå øverst til højre på denne side. Ansøgninger, der modtages for sent, vil ikke blive behandlet.

Indkaldelse, vejledning og ansøgningsskemaer finder du under "Skema og vejledning". Ansøgningsskemaerne består af seks skemaer:

 • Skema A: Hovedansøgningsskema
 • Skema B: Budget og gantt-diagram
 • Skema C: Deltagerskema
 • Skema D: Forretningsplan
 • Skema E: Beskrivelse af forskningsandel
 • Skema F: Samarbejdsaftaler til brug ved netværksprojekter

Vi henviser til tilhørende ’Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne’ for hjælp til korrekt udfyldelse af ansøgningsskemaerne. Har du yderligere spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaerne, er du velkommen til at kontakte GUDP-sekretariatet her.

Vi opfordrer desuden ansøgere til at deltage i GUDP’s informationsmøder, der finder sted 2-4 gange årligt og arrangeres af GUDP-sekretariatet. Her har du mulighed for at få nærmere information om GUDP-ordningen, samt få svar på de konkrete spørgsmål, du måtte have.

Støttede ansøgninger

Hvis bestyrelsen beslutter at prioritere jeres projekt, vil du som ansøger modtage et tilsagnsbrev. Brevet indeholder informationer om tilskuddets størrelse samt betingelser for tilsagnet.

I løbet af projektperioden er projektlederen forpligtet til at underrette GUDP-sekretariatet om projekt- og budgetændringer. Det er her særligt vigtigt at være opmærksom på, at ændringerne skal godkendes af GUDP-sekretariatet, inden de kan træde i kraft. Nærmere information om projektændringer kan findes under fanen ”Skemaer og vejledning”.

Udover orientering om ændringer, er projektleder også forpligtet til at sende en årlig statusrapport, hvor projektets fremdrift kan vurderes. Denne årlige afrapportering bruges til at vurdere projektets fremdrift eks. om projektets milepæle nås. Projektets fremdrift fremlægges for GUDP’s bestyrelse.

Sekretariatet følger således projektet til dørs med fokus på projektforløb, økonomi og kommunikation. Målet er at sikre, at projekterne realiseres som ansøgt, så både miljøet og fødevareerhvervet får gavn af projektets resultater.

Kan min gode idé blive et GUDP-projekt?

Ansøgers forarbejde er vigtigt, da det er med til at sikre en effektiv behandling af ansøgningen i sekretariatet. Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at indsende en 1-sidet beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet. Projektbeskrivelsen sendes til gudp@lfst.dk. Du vil efterfølgende få en tilbagemelding fra en af sekretariatets AC-fuldmægtige, om der er tale om et potentielt GUDP-projekt.

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

GUDP-loven og bekendtgørelse

Lovgrundlaget for tilskudsordninger under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan findes på Retsinformations hjemmeside. 

Gældende lov og bekendtgørelse:

Ændring af lovbekendtgørelse gældende af 1. februar 2017:

Ændring skyldes bl.a. nyt klagenævn.  

Historiske love og bekendtgørelser:

Indkaldelse, vejledning og ansøgningsmateriale

Her finder du indkaldelse, vejledning og ansøgningsmateriale til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter.

Indkaldelse og vejledning

Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2017

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsmateriale til GUDP-ansøgningsrunde I 2017

Ansøgningsskemaer

Du kan finde ansøgningsskemaerne til GUDP ansøgningsrunde I 2017 nedenfor:

Du kan se et eksempel på et udfyldt skema B: Budget og gantt-diagram her.

Program til at samle ansøgningsskemaerne i PDF-format:

Tidligere indkaldelser og vejledninger, samt lister over ansøgere

2016:

2. runde

Organic RDD 3

1. runde

Månegrisen 1. fase: Prækvalifikation

 

2015:

2. runde

Organic RDD 2.2.

1. runde

 

2014:

2. runde

1. runde

 

2013:

2. runde

1. runde

Organic RDD2

 

2012:

 

2011:

 

2010:

Ansøg om ændringer

Budgetændringer

Man skal søge om at få foretaget en budgetændring. Projektet kan få lavet max. én budgetændring om året.

Følgende skal projektleder sende til GUDP-sekretariatet:

 • En god begrundelse for hvorfor det vil være nødvendigt at få foretaget en budgetændring samt en ikrafttrædelsesdato  - som skal ligge minimum to måneder før projektets slutdato. Ikrafttrædelsesdatoen kan ikke være bagudrettet, da alle ændringer skal godkendes, inden de kan igangsættes.
 • Det senest godkendte budget med samtlige deltagere.
 • Et nyt samlet budget, hvor samtlige deltagere fremgår, med de ønskede ændringer.
 • Udbetalingsanmodning for eventuelle udgifter, der er afholdt i perioden op til ikrafttrædelsesdatoen, skal medsendes, da de udgifter skal afregnes i det gældende budget.

Anmodningen om budgetændring sendes til projektets kontaktperson i GUDP-sekretariatet eller til gudp@lfst.dk.

Projektforlængelser

Hvis det bliver nødvendigt med en forlængelse af projektet, skal GUDP-sekretariatet senest to måneder før projektets slutdato modtage en skriftlig begrundelse herfor fra projektlederen. Begrundelsen skal sendes til projektets kontaktperson eller til gudp@lfst.dk.

Overdragelse af tilsagn

Ved ansøgning om overdragelse af projekt skal følgende skema udfyldes og sendes til gudp@lfst.dk.

Ansøg om udbetaling

Anmodning om udbetaling

Projekter kan få udbetalt tilskud max to gange om året. Projektlederen skal indsamle udbetalingsanmodninger fra de deltagere, der ønsker at få udbetalt tilskud, og sende dem samlet til gudp@lfst.dk.  Alle anmodninger skal ledsages af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens revisorerklæring, som skal udfyldes og underskrives.

Hent Anmodning om udbetaling af tilskud under GUDP

Hvis der er brug for flere linjer i bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter, kan dette dokument vedlægges:

Hent Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter (til ekstra linjer)

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP kan findes her:

Hent Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Deltagere uden tilskud

For projektdeltagere uden tilskud skal både projektleder og -deltager underskrive nedenstående attest på, at projektdeltager har opfyldt sine forpligtigelser i projektet i overensstemmelse med det godkendte budget i tilsagnet.

Hent Attest for deltagelse i GUDP-projekter 

Tilbagebetaling

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud under GUDP kan findes her:

Hent Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra GUDP

Status- og slutrapporter

Statusrapporter

Alle statusrapporter fra igangværende GUDP-projekter skal indsendes én gang årligt den 1. juli. Det betyder, at de datoer for statusafrapportering, som fremgår af tilsagnsskrivelsen, ikke længere er gældende.  

Den første statusrapport skal dog først indsendes, når projektet har været i gang i et år. 

Statusrapporten skal være godkendt, inden man kan få udbetalt til projektet. Projektudbetalinger vil derfor blive tilbageholdt, indtil du har modtaget en mail om, at statusrapporten er godkendt. Vær derfor opmærksom på at sende rapporten rettidigt, så vi kan nå at behandle den hen over sommeren.

Frem til indsendelse af den første statusrapport, kan der dog dispenseres for kravet om, at udbetaling kræver en godkendt statusrapport.

Hent statusrapportskabelonen for GUDP-projekter

Slutrapport

Slutrapporten skal indsendes senest tre måneder efter projektets afslutning. Slutudbetaling kan ikke behandles før slutrapporten er godkendt.

Hent slutrapportskabelonen for GUDP-projekter

GUDP-logo

Her kan deltagere i GUDP-projekter hente GUDP's logo til brug på hjemmesider og i informationsmaterialer.

Deltagere i et GUDP-projekt skal sørge for, at det ved omtale af projektet på hjemmesider, i pressemateriale og brochurer fremgår, at projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet”.

Til det formål kan man bruge GUDP's logo. Herunder kan du hente logoet. 

Kan GUDP yde tilskud til eneretsbeskyttelse f.eks. patentering?

GUDP kan alene yde tilskud til patentering i små og mellemstore virksomheder dvs. virksomheder med højest 250 ansatte og en årlig omsætning på højest 372 mio. kr. eller en samlet balance på højest 320 mio. kr.

Det fremgår af bekendtgørelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram § 36. Stk. 5, nr. 8 ”Tilskud kan ikke ydes til følgende omkostninger:” ----”udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder”.

Bemærk, at patentering skal vedrøre en rettighed/resultat opnået gennem projektets aktiviteter i projektperioden.

Kan kommuner og EU’s regionalfonde medfinansiere GUDP-projekter?

Midler fra kommuner og fra EU’s regionalfonde er ”anden offentlig medfinansiering”. Projektaktiviteter kan således kun medfinansieres med midler fra kommuner og EU’s regionalfonde op til den gældende maksimale tilskudsprocent for aktivitets- og virksomhedstypen. Se dog § 33 i Bekendtgørelsen nr. 922 af 15. juli 2010 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, hvor der er en undtagelse. Vær endvidere opmærksom på, at i det omfang, der er EU-midler med, er det den pågældende EU-ordnings maksimale tilskudsregler, der er gældende.

Kan kommuner og statslige myndigheder få tilskud fra GUDP?

Nej, kommuner og statslige myndigheder kan ikke få tilskud fra GUDP. Det fremgår af bemærkningerne til GUDP-loven, at myndigheder og andre offentlige institutioner end forskningsinstitutioner ikke kan opnå tilskud. De kan imidlertid godt indgå i udviklings- og demonstrationsprojekter og netværksprojekter, dog uden tilskud fra GUDP.

Skal der kun laves ét deltagerskema pr. ansøgende virksomhed?

Ja, der skal kun laves et deltagerskema (Skema C) for hver virksomhed. I budgetskemaet laves der til gengæld et budgetskema for hver aktivitet den enkelte virksomhed deltager i (anvendt forskning, udvikling og demonstration).

Kan de regionale væksthuse være tilskudsmodtagere?

De regionale væksthuse kan godt være tilskudsmodtagere i udviklings- og demonstrationsprojekter, men vi har lidt svært ved helt at se, hvilken funktion i et udviklings- og demonstrationsprogram, det vil være naturligt, at et væksthus udfylder. I netværksprojekter kan de derimod ikke være tilskudsmodtagere, idet væksthusene i den forbindelse sidestilles med en offentlig myndighed, og derfor ikke er berettiget til tilskud jf. §28, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 922 af 15. juli 2010 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Gælder regler om de-minimis for alle projekter?

Nej, det gælder kun for netværksprojekter, der har opnået GUDP-tilskud før 1. januar 2015.

Opdateret 9. februar 2017
MENU