Gå til hovedindholdet

Investeringer i Fiskerfartøjer - 2015

Du kan søge om tilskud til inversteringer og udstyr om bord på et fiskerfartøj. Formålet er, at fiskeriets indvirkning på havmiljøet bliver mindre, at der sker en gradvis eliminering af udsmid og at lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer. Desuden skal ordningen være med til øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten.

Den 26. august 2015 var der søgt for 45 mio. kr., så dermed blev ansøgningsrunden lukket.

Hvem kan søge?

Tilskud kan søges af ejere af dansk indregistrerede EU-fiskerfartøjer, som er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen, hvor du sender ansøgningen.

Hvis ansøger er fisker, eller hvis én eller flere fiskere deltager i projektet, så skal alle opfylde kravet om antagelighed.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilskud til projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard) og til ombygning af fiskerfartøjer.

Her er en oversigt over de investeringer, vi giver tilskud til, fordelt på indsatsområder:

  • Indsatsområde 1: Investeringer i teknologier, der forbedrer størrelses- og arts selektiviteten; fx tromler.
  • Indsatsområde 2: Investeringer om bord eller teknologier til eliminering af udsmid ved at undgå eller reducere uønskede fangster eller til håndtering af uønskede fangster – også opbevaring; fx ombygning af fartøjets laster osv.
  • Indsatsområde 3: Teknologier, der begrænser eller eliminerer fiskeriets fysiske og biologiske indvirkning på økosystemet eller havbunden; fx flydeskovle.
  • Indsatsområde 4: Teknologier, der beskytter redskaber og fangster mod havpattedyr og havfugle og fangst af disse; fx pingere.
  • Indsatsområde 5: Merværdi for fiskevarer; fx støtte til investeringer/udstyr, hvorved fiskerne kan foretage forarbejdning og direkte afsætning af egne fangster mv.
  • Indsatsområde 6: Innovative investeringer ombord på fiskerfartøjer; fx fryse-/kølelast.

Tilskuddets størrelse

Du kan få tilskud på 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekter, der:

  • bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen
  • omfatter kystfiskeri, eller
  • omfatter yngre fiskeres førstegangsetablering.

Vi kan give tilskud på 30 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til alle øvrige projekter.

Tilskuddet til projekterne finansieres delvist af EU (75 pct.) via Den Europæiske Hav- og fiskerifond (EHFF), og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 pct.).

Ordningen er en del af det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud. 

Vær især opmærksom på at projektets samlede støtteberettigede udgifter ikke må overstige 4,0 mio. kr.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til erhverv@lfst.dk.

Formål med tilskuddet

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til erhverv@lfst.dk.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en 

Erklæring om antagelighed.

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrif (opdateret 8. marts 2017)

Her kan du finde skabeloner mv. til udformning af skilte og lignende til brug for informationsaktiviteter om projektet og støtten. 

Skema til aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere. Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Skema til slutrapport - ombygning

Skema til slutrapport - discard

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 16. marts 2017
MENU