Gå til hovedindholdet

Fosforvådområder - forundersøgelser

Gennem anlæg af vådområder forbedres vandmiljøet og naturen. Dette gøres ved en reduktion af fosforbelastningen af nærmere bestemte søer. Disse søer er fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte hovedvandoplande.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er gennem anlæg af vådområder at forbedre vandmiljøet og naturen. Dette gøres ved en reduktion af fosforbelastningen af nærmere bestemte søer som fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte hovedvandoplande. Indsatsen baseres først og fremmest på frivillig medvirken fra lodsejere.

Ordningen bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Sådan søger du

Når du skal søge om tilskud til kommunale fosforvådområder, skal du gå ind i Tast Selv-service:

Tast Selv-service

Hvis du i forbindelse med indsendelse af din ansøgning får besked fra systemet, at du ikke kan indsende, kan det skyldes, at de vedhæftede filer er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt via Tast Selv-service at indsende samlet 10 MB. Du er derfor velkommen til i stedet, at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lfst.dk, med henvisning til journalnummer. Dette gælder kun for vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet. Dette skal som hidtil indsendes via Tast Selv-service.

Læs eventuelt denne miniguide

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Betingelser for tilskud

Forundersøgelser

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få tilskud til forundersøgelse:

 1. Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder afsluttes inden en dato, der fastsættes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i tilsagnet
 2. Den projektansvarlige indsender udbetalingsanmodning, udgiftsbilag, betalingsdokumentation, projektrapport samt faglig erklæring rettidigt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
 3. Den projektansvarlige afgiver de oplysninger, Naturstyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen
 4. Projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling
 5. Den projektansvarlige i mindst fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag
 6. Hvis projektet eller dele af projektet er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler skal den projektansvarlige holde dokumenter, der dokumenterer at reglerne er overholdt tilgængelige i mindst 5 år fra afsluttende udbetaling.

Se også betingelserne for tilskud af anlæg af vådområder

Udgifter over 375.000 kroner

Hvis projektet resulterer i en investering, hvortil de samlede omkostninger udgør mere end 375.000 kroner, skal du som tilskudsmodtager sætte et skilt op.  

Læs mere om synliggørelse af tilskud

Tilskuddets størrelse

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen giver 100 % tilskud til alle tilskudsberettigede udgifter.

Projektet finansieres delvist af EU ( 75 %) og delvist af nationale midler fra Miljøministeriet (25 %).

Hvad giver vi tilskud til?

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan i forbindelse med fosforvådområdeprojekter give tilskud til forundersøgelser

Ved forundersøgelser forstås undersøgelser, der gennemføres forud for etablering af vådområder.

Forundersøgelsen skal tilvejebringe alle relevante oplysninger om et muligt projekt og skal normalt indeholde følgende:

 • Beskrivelse af ejerskab.
 • Beskrivelse af ejendommenes driftsform.
 • Beskrivelse af lodsejertilslutning.
 • Beskrivelse af projektets samlede økonomi for så vidt angår lodsejernes deltagelse. 

Har kommunen i forvejen relevante og fyldestgørende projektoplysninger, der muliggør realisering af projektet, er det ikke nødvendigt at igangsætte en forundersøgelse.


De tilskudsberettigede udgifter til forundersøgelser kan omfatte:

 • Løn til personale, der er beskæftiget med projektet, for så vidt angår udgifter, der normalt ikke finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.
 • 15 % overhead af den direkte lønudgift.
 • Konsulentbistand.
 • Information og møder.
 • Undersøgelser

Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, for så vidt angår udgifter, der normalt ikke finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.

Der kan kun gives tilskud til forundersøgelser og anlæg af vådområder, der er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets bestemmelser om kommunale fosforvådområder.

Hvem kan søge?

Ansøgning kan indsendes af den projektansvarlige kommune. Ved projektansvarlig forstås den kommune, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, herunder for den del af projektet, der omfatter arealer beliggende uden for den projektansvarlige kommunes geografiske område. 

Ansøgning sendes elektronisk på e-mail: vandprojekter@mst.dk til Miljøstyrelsen. 

Du kan her se vejledning og skemaer til ansøgning om tilskud, til ændringer eller skema til udbetalinger.

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Fosforvådområder - forundersøgelse før 2015

Fosforvådområder - anlæg før 2015

Ansøg om støtte

Du skal søge om tilskud til kommunale fosforvådområder via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service:

Tast Selv-service

Hvis du ønsker at søge om tilskud til løn til personale, skal du udfylde og vedhæfte nedenstående skema i din ansøgning.

Aktivitetsbeskrivelse ved projektansættelse

Hvis du i forbindelse med indsendelse af din ansøgning får besked fra systemet, at du ikke kan indsende, kan det skyldes, at de vedhæftede filer er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt via Tast Selv-service at indsende samlet 10 MB. Du er derfor velkommen til i stedet, at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lfst.dk, med henvisning til journalnummer. Dette gælder kun for vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet. Dette skal som hidtil indsendes via Tast Selv-service.

Du skal logge på med medarbejdersignatur. Se her hvordan man gør http://help.lfst.dk/kom-godt-i-gang/hvordan-logger-du-paa/#c11061

Medarbejdersignatur kan bestilles her:

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du finde din ansøgning i Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service. Her kan du foretage dine ændringer og indsende det.

Tast Selv-service

Bemærk at ændringer af projektet skal foretages senest 2 måneder. inden tilsagnsperioden udløb. Forlængelser af projektperioden skal søges senest 10 dage inden projektperiodens udløb. 

Husk, at en ændring altid skal godkendes, før du må iværksætte ændringen.

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Fosforvådområder - forundersøgelse før 2015

Fosforvådområder - anlæg før 2015

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til forundersøgelse kommunale fosforvådområder skal du bruge Tast Selv-service:

Tast Selv-service

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Udbetalingsvejledning

Du skal sammen med udbetalingsanmodningen indsende en erklæring om gennemført forundersøgelse. Denne får du ved at indsende nedenstående skema til Miljøstyrelsen:

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående skema udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodning

Projektansættelse

Se her hvordan man logger på med medarbejdersignatur:

http://help.lfst.dk/kom-godt-i-gang/hvordan-logger-du-paa/#c11061

Medarbejder signatur bestilles her:

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Fosforvådområder - forundersøgelse før 2015

Fosforvådområder - anlæg før 2015

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lfst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

 

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - skemaer og vejledning

  I samarbejde med Naturstyrelsen sørger vi for, at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Tast Selv-Service.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Naturstyrelsen.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - kvittering

  Når du indsender ansøgning modtager du automatisk en kvitteringsskrivelse. Du kan påbegynde projektet når du har modtaget en igangsætningstilladelse.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Naturstyrelsen - faglig vurdering

  Når ansøgningen er indsendt laver Naturstyrelsen en faglig vurdering af projektet, og indstiller det til tilsagn eller afslag.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - Behandling af ansøgningen

  Efter Naturstyrelsen har lavet en faglig vurdering af projektet oversendes ansøgningen og vurderingen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Her træffes afgørelse om projektet kan få tilskud. Du får efterfølgende enten udstedt et tilsagn eller et afslag. Du har muligheden for at klage over afslaget.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende/supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger før der kan træffes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du indsende en ændringsanmodning gennem Tast Selv-Service senest to måneder inden projektperioden udløber. Ønsker du at forlænge projektperioden skal du indsende en ændringsanmodning gennem Tast Selv-Service senest ti dage inden projektet udløber. En ændring skal godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

   

   

 • Udbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - Udbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om udbetaling skal sendes til os via Tast Selv-service, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende forundersøgelserapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen. Husk også at du skal medsende en udtalelse fra Naturstyrelsen om gennemført projekt. Denne udtalelse får du ved at udfylde skemaet "Anmodning om udtalelse om gennemført forundersøgelse af kommunalt vådområder". Skemaet finder du under fanen Skema og vejledning. Skemaet sendes til Naturstyrelsen på vandprojekter@nst.dk.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

 • Kontrol

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

MENU