Gå til hovedindholdet

Kvælstofvådområder - Gennemførelse

Gennem etablering af vådområder forbedres vandmiljøet og naturen. Der kan gives tilskud til kommunale vådområder. Vådområderne bidrager til reducering af udvaskning af kvælstof med op til 1.535 ton kvælstof.

Ordningen bidrager dermed til at opfylde Vandrammedirektivet.

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Vådområder - forundersøgelse før 2015

Vådområder - anlæg før 2015

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er, gennem tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter, der medvirker til at forbedre vandmiljøet og naturen, at reducere kvælstofbelastningen.

Vådområderne har til formål at reducere udvaskningen af kvælstof med 1.535 ton.

Ordningen bidrager dermed til at opfylde Vandrammedirektivet.

 

 

Sådan søger du

Når du skal søge om tilskud til kommunale kvælstofvådområder, skal du gå ind i Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service:

Tast Selv-service

Hvis du i forbindelse med indsendelse af din ansøgning får besked fra systemet, at du ikke kan indsende, kan det skyldes, at de vedhæftede filer er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt via Tast Selv-service at indsende samlet 10 MB. Du er derfor velkommen til i stedet, at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lfst.dk, med henvisning til journalnummer. Dette gælder kun for vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet. Dette skal som hidtil indsendes via Tast Selv-service.

Læs eventuelt denne miniguide

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Betingelser for tilskud

Se betingelserne for tilskud af anlæg af vådområder:

 1. Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder afsluttes inden en dato, der fastsættes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i tilsagnet
 2. Den projektansvarlige indsender udbetalingsanmodning, udgiftsbilag, betalingsdokumentation, projektrapport samt faglig erklæring rettidigt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
 3. Den projektansvarlige afgiver de oplysninger, Miljøstyrelsen eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen
 4. Projektet opretholdes i en periode på mindst fem år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling
 5. Den projektansvarlige i mindst fem et halvt år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag
 6. Hvis projektet eller dele af projektet er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler skal den projektansvarlige holde dokumenter, der dokumenterer at reglerne er overholdt tilgængelige i mindst 5 ½ år fra afsluttende udbetaling.
 7. De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder skal opnås
 8. Der tinglyses servitut om vådområde på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet.

Udgifter over 375.000 kroner

Hvis projektet resulterer i en investering, hvortil de samlede omkostninger udgør mere end 375.000 kroner, skal du som tilskudsmodtager sætte et skilt op.  

Læs mere om synliggørelse af tilskud

 

 

Tilskuddets størrelse

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen giver 100 % tilskud til alle tilskudsberettigede udgifter.

Projekterne finansieres delvist af EU (75 %) og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

Hvad giver vi tilskud til?

Ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder skal omfatte midler til såvel selve anlægsarbejdet som midler til fremskaffelse af projektjorden. Dermed bliver det muligt at vurdere den samlede projektøkonomi.

Ved godkendelse af ansøgningen gives der tilsagn om tilskud til kommunens udgifter ved anlægget og der reserveres midler til et eller flere af følgende virkemidler til anlæg af vådområder:

 1. køb af projektjord
 2. jordfordeling
 3. tilskud til fastholdelse af vådområder i medfør af NaturErhvervs bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder.

Hvem kan søge?

Ansøgning kan indsendes af den projektansvarlige kommune. Ved projektansvarlig forstås den kommune, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, herunder for den del af projektet, der omfatter arealer beliggende uden for den projektansvarlige kommunes geografiske område, eller en anden kommune der efter aftale påtager sig at udføre projektet.  

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Du kan her se vejledning til ansøgning om tilskud, til ændring eller udbetaling:

Vejledning

Ansøg om støtte

For at søge om tilskud til anlæg af kvælstof vådområder skal du gå via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service;

Tast Selv-service

Hvis du ønsker at søge om tilskud til løn til personale, skal du udfylde og vedhæfte nedenstående skema i din ansøgning.

Aktivitetsbeskrivelse ved projektansættelse

Hvis du i forbindelse med indsendelse af din ansøgning får besked fra systemet, at du ikke kan indsende, kan det skyldes, at de vedhæftede filer er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt via Tast Selv-service at indsende samlet 10 MB. Du er derfor velkommen til i stedet, at indsende dine vedhæftede filer på mail via postkassen: vandnatur@lfst.dk, med henvisning til journalnummer. Dette gælder kun for vedhæftede filer og ikke selve ansøgningsskemaet. Dette skal som hidtil indsendes via Tast Selv-service.

Du skal logge på med medarbejdersignatur, se her hvordan man gør: http://help.lfst.dk/kom-godt-i-gang/hvordan-logger-du-paa/#c11061 

Du kan bestille en medarbejdersignatur her: https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du finde din ansøgning i Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service og foretage dine ændringer. Log på her:

Tast Selv-service

 

Bemærk at projektændringer skal søges senest 2 måneder inden projektperiodens udløb. Forlængelse af projektperioden skal søges senest 10 dage inden projektperiodens udløb.

 

Husk, at en ændring altid skal godkendes, før du må iværksætte ændringen.

 

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Vådområder - forundersøgelse før 2015

Vådområder - anlæg før 2015

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til anlæg af vådområder skal du gå ind i Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service og finde din ansøgning.

Tast Selv-service

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Udbetalingsvejledning

Du skal sammen med udbetalingsanmodningen indsende en udtalelse om gennemført realisering af projektet til Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning). Skemaet finder du på www.vandprojekter.dk. I drop-down menuen under nøgledokumenter vælger du skemaet: Skema til Anmodning om udtalelse - Realisering. 

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående skema udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodning

Projektansættelse

Retningslinjer til offentliggørelse - herunder skiltning

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Vådområder - forundersøgelse før 2015

Vådområder - anlæg før 2015

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Arkiv

Her finder vejledning fra tidligere ansøgningsrunde:

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter 2015.

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Vådområder - forundersøgelse før 2015

Vådområder - anlæg før 2015

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - skemaer og vejledning

  I samarbejde med Naturstyrelsen sørger vi for, at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Tast Selv-Service.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Naturstyrelsen.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - kvittering

  Når du indsender ansøgning modtager du automatisk en kvitteringsskrivelse. Du kan påbegynde projektet når du har modtaget en igangsætningstilladelse.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Naturstyrelsen - faglig vurdering

  Når ansøgningen er indsendt laver Naturstyrelsen en faglig vurdering af projektet, og indstiller det til tilsagn eller afslag.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - behandling af ansøgningen

  Efter Naturstyrelsen har lavet en faglig vurdering af projektet, oversendes ansøgningen og vurderingen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Her træffes afgørelse om, hvorvidt projektet kan få tilskud. Du får enten udstedt et tilsagn eller et afslag. Du har mulighed for at klage over afslaget.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende / supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger før der kan træffes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du indsende en ændringsanmodning gennem Tast Selv-Service senest to måneder inden projektet udløber. Ønsker du at forlænge projektperioden skal du indsende en ændringsanmodning gennem Tast Selv-Service senest ti dage inden projektet udløber. En ændring skal godkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

   

   

 • Udbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - Udbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om Udbetaling skal sendes til os via Tast Selv-Service, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen. Husk også at du skal medsende en udtalelse fra Naturstyrelsen om gennemført projekt. Denne udtalelse får du ved at udfylde skemaet "Anmodning om erklæring om gennemført forundersøgelse af kommunalt vådområder". Skemaet finder du under fanen Skema og vejledning. Skemaet sendes til Naturstyrelsen på vandprojekter@nst.dk.

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskuddet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  TILSAGNSHAVER - OPRETHOLDELSE AF PROJEKTET

  Projektet skal opretholdelses i mindst 5 år fra den dato, hvor projektet skal være afsluttet.

 • Kontrol

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 9. februar 2017
MENU