Gå til hovedindholdet

Økologisk Arealtilskud - 5 årige tilsagn Tilsagnstype 36 og 37

I 2017 kan du søge om nyt 5-årigt tilsagn med start fra 1. september 2017. Du kan søge om udbetaling af tilskud, hvis du har et eksisterende tilsagn med start 1. september 2014, 2015 eller 2016.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Du skal være autoriseret økolog for at få tilsagn om Økologisk Arealstilskud, eller du skal have ansøgt om at blive det senest ved tilsagnsperiodens begyndelse. Du skal være aktiv landbruger.

Læs mere om, hvordan du søger om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion link til ansøgningsskemaer mm

Hvad giver vi tilskud til?

 • Basis-tilskud ydes til arealer du driver økologisk som autoriseret økolog i hele tilsagnsperioden på 5 år.

Basis-tilskud kan suppleres med et eller flere tillæg:

 • Omlægningstillæg for arealer under omlægning til økologisk jordbrugspoduktion.
 • Frugt/bærtillæg for arealer med frugttræer eller bærbuske
 • Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel for bedrifter med begrænset kvælstoftilførsel

Du kan kun modtage tillæg , hvis du også modtager basistilskud til arealet.

Tilskuddets størrelse

 • Basistilskud: 870 kr. pr. ha pr. år
 • Omlægningstillæg: 1200 kr. pr. ha pr. år (de første 2 år efter omlægning)
 • Frugt/bærtillæg: 4000 kr. pr. ha pr. år
 • Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 500 kr. pr. ha pr. år

Betingelser for basistilskud

Betingelser for basistilsagn:

 • Din bedrift er autoriseret til økologisk jordbrug, eller du har søgt om autorisation senest ved tilsagnsperiodens begyndelse 1. september.
 • Du er aktiv landbruger i hele tilsagnsperioden.
 • Arealet er omlagt til økologisk drift eller påbegyndt omlægning til økologisk drift senest ved tilsagnsperiodens begyndelse 1. september.
 • Du driver dine arealer økologisk uden tilførsel af handelsgødning og pesticider.
 • Du ansøger tilskud for mindst 0,30 ha med samme tilskudssats.
 • Arealet opfylder betingelserne for støtte under grundbetalingsordningen.
 • Arealer med græs plejes med slæt og/eller afgræsning:
  • Ved slæt skal der tages mindst 1 slæt i perioden 1. juni til 15. september,
  • Ved afgræsning skal arealet  fremstå synligt afgræsset 15. september, hvor mere end 50 pct. af plantedækket fremstår afgræsset og under 40 cm.

Reduceret gødningstilførsel maksimalt 100 kg udnyttet N pr. ha

 • Krav gælder kun, hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab.
 • Du bruger maksimalt 100 kg udnyttet N pr. ha i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer inklusiv evt. ikke-økologiske harmoniarealer. 
 • Ved ansøgning om udbetaling af tilskud skal du:
  • indsende skema Gødningskvote og Efterafgrøder via Tast selv-service
  • indberette Gødningsregnskab.
 • Du skal opbevare gødningsregnskab og gødningskvoteberegning i 5 år efter udbetaling.

Ansøg om udbetaling hvert år i hele tilsagnsperioden.

Krav om information om tilskud

 • Informere på bedriftens erhvervmæssige hjemmeside om tilskud og indsætte EU-logo, hvis hjemmesidens formål har sammenhæng til tilskuddet.

Læs mere om Offentligggørelse - krav til information om tilskud

Krav om rådighed

Du skal i hele tilsagnsperioden drive arealet som ejer eller forpagter. Hvis du i tilsagnsperioden sælger eller bortforpagter hele din bedrift eller dele af bedriften. Kan du vælge:

 • Hvis du overdrager tilsagnet til ny ejer/forpagter, indsender du producentskifteerklæring til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, eller 
 • Hvis du udgår af tilsagn, indsender du en erklæring om overdragelse uden producentskifte til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (blå blanket).

Gå til siden med vejledning om producentskifte, hvor du også finder alle blanketter 

Betingelser for Omlægningstillæg

Betingelser for Omlægningstillæg
Kun til arealer, der er under omlægning fra konventionel til økologisk drift.

 • Nyt tillæg kan kan kun ansøges samtidig med nyt tilsagn om basis-tilskud
 • Areal skal være påbegyndt omlægning ved tilsagnsperiodens start den 1. september.
 • Tillægget gives kun, mens arealerne er under omlægning - og højst 2 år fra omlægningsdatoen.

Betingelser for Frugt/bær-tillæg

Frugt/bær-tillægget udbetales kun til arealer med godkendte frugt- eller bærafgrøder.

 • Nyt tillæg kan enten søges samtidig med nyt tilsagn om basis-tilskud eller søges senere år
 • I første tilsagnsår skal frugt- eller bærafgrøden være etableret senest ved ansøgningsfristen for Fællesskema.
 • Minimum 0,30 ha sammenhængende areal med samme tilskudssats og i samme markblok
 • Hovedafgrøden skal opfylde minimumsplantetal, der er fastsat for den enkelte afgrøde (se oversigt over godkendte afgrødekoder)
 • Hovedafgrøden skal være jævnt fordelt over hele marken. Marken skal anmeldes med korrekt afgrødekode for hovedafgrøden ved ansøgning om udbetaling af tillæg. Opdel arealet i flere delmarker, hvis flere hovedafgrøder.
 • Hovedafgrøden skal være på arealet i hele tilsagnsåret indtil 31. august.
 • Arealet skal fremstå som plejet kultur i veldefinerede rækker
 • Markens ydre arbejdsarealer på højst være 5 eller 10 meter brede.

Gå til oversigt over godkendte frugt/bær-afgrødekoder

Betingelser for Tillæg for Reduceret kvælstoftilførsel

Tillæg for Reduceret Kvælstoftilførsel kan kun ansøges, hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab:

 • Nyt tilsagn om tillæg kan kun ansøges samtidig med ansøgning om nyt tilsagn om basis-tilskud.

Reduceret gødningstilførsel maksimalt 60 kg N pr. ha

 • Du må bruge maximalt 60 kg udnyttet N pr. ha i gennemsnit på alle bedriftens harmoniarealer inklusiv også evt. ikke-økologiske arealer.
 • Du skal ved ansøgning om udbetaling af tillæg:
  • indsende Gødningskvoteberegning via Tast selv-service
  • indberette Gødningsregnskab.
 • Du skal opbevare gødningsregnskab og gødningskvoteberegning i 5 år efter udbetaling.

Sådan søger du

I Fællesskema 2017 søger du om nyt tilsagn, der begynder den 1. september 2017.

I Fællesskema 2017 anmoder du om udbetaling af tilskud for første tilsagnsår for nye tilsagn, der begyndte den 1. september 2016.

Fristen for indsendelse af Fællesskema fremgår af boksen i højre spalte.

Søg om nyt 5-årigt tilsagn i Fællesskema 2017

 • Du indtegner først dine tilsagnsarealer i Internet Markkort
 • Du søger på siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn i Fællesskema via Tast selv-service.

Søg om udbetaling af tilskud for nyt tilsagn der begyndte i 2017

 • Hvert år i hele tilsagnsperioden anmoder du om udbetaling af årets tilskud.
 • Du anfører dine tilsagnsmarker på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologiordninger i Fællesskemaet via Tast selv-service .
 • Du anfører tilsagnstype og udløbsår for dine marker.
  • Tilsagnstype 36 bruger du for marker med basistilskud og evt. Omlægningstillæg og Frugt/bær-tillæg.
  • Tilsagnstype 37 bruger du for marker med Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel, Basistilskud og evt. Omlægningstillæg og Frugt/bær-tillæg

Læs mere i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017

Ekstra ansøgningsrunde for økologer i 2017

 • Hvis du i perioden fra den 22. april 2017 til den 1. september 2017, køber eller forpagter nye arealer, kan du for de nye arealer ansøge om nyt tilsagn, der begynder 1. september 2017.
 • Du skal være autoriseret økolog eller have ansøgt om at blive det senest den 21. april 2017.
 • Fristen for at søge om tilsagn for nye arealer under ekstrarunden i 2017 er den 1. september. 

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at understøtte en markedsbaseret omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, der dækker forbrugernes behov for økologiske jordbrugsprodukter. Formålet er også at forbedre miljø og natur samt at fremme dyrevelfærd.

Ansøg om støtte

Du søger om nye tilsagn og om udbetaling af tilskud i Fællesskema 2017, som indsendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen via Tast selv-service.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2017

Ansøg om nye tilsagn

Du søger om nye tilsagn i Fællesskema på siden "Ansøg om nye tilsagn".

Ekstra ansøgningsrunde 2017

Du kan søge tilsagn til nye arealer, du erhverver til din økologiske bedrift i perioden fra den 22. april 2017 til den 1. september 2017. For at søge skal du enten være autoriseret økolog eller have søgt om autorisation til økologisk jordbrug senest den 21. april 2017.

Ansøgningsskema til ekstra ansøgningsrunde og vejledning

(Bemærk: Den ekstra ansøgningsrunde åbner 22. april 2017)

Ansøg om udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn

Du søger om udbetaling af tilskud til dine eksisterende tilsagn i Fællesskema på siden "Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn"

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du indtegner dine marker i Internet Markkort (IMK), og hvordan du udfylder Fællesskema 2017.

Gå til Brugerguide til Fælleskema og til Internet Markkort (IMK) 2017

Ansøg om udbetaling

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema. I Fællesskema skal du erklære, at du har overholdt betingelserne for tilsagnet, og du skal indtegne dine tilsagnsmarker på Internet Markkort.

På siden "Registrerede tilsagn" finder du en oversigt over dine miljø- og økologitilsagn. Du skal dog være opmærksom på, at denne oversigt ikke er opdateret, hvis du har overdraget eller erhvervet marker med tilsagn til Økologisk Arealtilskud, fordi Landbrugs- og Fiskeristyrelsen endnu ikke har haft mulighed for at sagsbehandle producentskifterne på denne ordning. Hvis du har erhvervet marker, skal du derfor være meget omhyggelig med at indberette den korrekte tilsagnstype (36 eller 37) samt udløbsår for markerne. 
Du kan læse mere i Kapitel 11 i "Brugerguide til Fællesskema 2017" om hvordan du søger om udbetaling i Fællesskema. I afsnit 11.8 kan du læse om, hvordan du gør, når dit producentskifte ikke er behandlet.

Gå til "Brugerguide til Fællesskema 2017" 

Hvis du ikke opfylder betingelserne for tilsagn vil du som udgangspunkt ikke få udbetalt årets tilskud, og du kan risikere at tilsagnet bortfalder, og at du skal tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud.

Indsend ændringer

Anmodning om udbetaling af tilskud.
Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2017 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 16. maj 2017

Efter den 16. maj 2017 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017

I vejledningen for 2017 kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn Økologisk Arealtilskud.

Bemærk, at der pr. 3. februar 2017 er kommet en ændret version af Vejledning om Økologisk Arealtilskud. Ændringerne vedrører udelukkende kapitel 8.3.

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017, februar

Faktaark om Økologisk Arealtilskud

I Fællesskema 2017 søger du om nye tilsagn til Økologisk Arealtilskud og anmoder om udbetaling af tilskud, hvis du har et eksisterende tilsagn. I brugerguides kan du læse om, hvordan du indtegner dine marker og udfylder Fællesskema.

Gå til Brugerguide til Fællesskema 2017 og brugerguide til Internet Markort (IMK)

Læs også om reglerne for støtte under grundbetaling og om de grønne krav.

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2017

Ekstra ansøgningsrunde 2017

Fristen for modtagelse af ansøgningsskemaet til ekstrarunden er 1. september 2017.

Ansøgningsskema til Ekstra ansøgningsrunde 2017

Du kan ansøge om tilsagn om Økologisk Arealtilskud til marker du erhverver i perioden fra 22. april til og med 1. september 2017, hvis du var autoriseret eller havde ansøgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion 21. april 2017.

Vejledning om producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter. For Økologisk Arealtilskud kan du i stedet for vælge at udgå af tilsagn. 

Læs mere om producentskifte og de erklæringer, som du skal indsende til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ved overdragelse af tilsagnsarealer.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere om reglerne for økologisk jordbrugsproduktion, og bl.a. om hvordan du søger om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Gå til sider med Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion og ansøgningsblanketter

Erklæring om revisionsklausul – 2 meter bræmmer og MFO

Reglerne for 2 meter bræmmer, og reglerne for frivillige randzoner, GLM-fortidsminder og GLM-søer anmeldt som MFO, blev ændret i 2015. Det betyder, at hvis du har et gældende tilsagn fra enten 1. september 2014 eller 1. september 2015, bliver tilskuddet nedsat til 0 kr. for tilsagnsarealer, der er:

 •    2 meter bræmmer
 •    frivillige randzoner anmeldt som MFO-areal eller
 •    GLM-landskabselementer anmeldt som MFO-areal

Du har derfor mulighed for at komme ud af dit tilsagn fra 1. september 2014 eller 1. september 2015 ved at udfylde og indsende erklæring om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. Det er et krav, at du ikke tidligere har været berørt af regelændringerne.

I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen. 

Gå til Erklæring om revisionsklausul og vejledning vedr. 2 m-bræmmer og MFO-areal

Erklæring om revisionsklausul – vandboringer

Hvis der er i perioden 1. september 2016 – 31. august 2017 etableres en ny vandindvindingsboring på et areal, der er omfattet af tilsagn om Økologisk Arealtilskud, bortfalder tilsagnsarealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen).

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn, hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder i dit tilsagn. Du skal udfylde og indsende erklæringen om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen.  

Gå til Erklæring om revisionsklausul og vejledning

Erklæring om forkortelse af tilsagnsperioden for Økologisk Arealtilskud

Hvis du ønsker at forkorte tilsagnsperioden for en eller flere marker, hvor du har et tilsagn om Økologisk Arealtilskud med start 1. september 2014), og hvor dit tilsagn til omlægningstilskud udløber, skal du udfylde og indsende en erklæring til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Du kan forkorte dit tilsagn, så det ophører pr. 31. august 2017. Det gør du ved at udfylde og indsende erklæring om forkortelse af tilsagnsperioden for Økologisk Arealtilskud. Du finder erklæringen i linket nedenfor. Sammen med erklæringen finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen herunder de nærmere betingelser for at anvende erklæringen.   

Gå til Erklæring om forkortelse af tilsagnsperioden og vejledning

Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Krav til information på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside

Hvis din bedrift har en erhvervsmæssig hjemmeside, og hvis hjemmesidens formål har sammenhæng med tilskuddet, skal du uanset tilskuddets størrelse:

Oplyse hjemmesidens web-adresse i Fællesskema på siden "Ansøger".

På bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside indsætter du følgende:

 • EU’s logo
 • teksten: »Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«.
 • En kort beskrivelse af formålet og resultatet af tilskuddet. Du kan fx skrive: ”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.” 

Logoer du kan sætte ind på din erhvervsmæssige hjemmeside:

EU-logo

EU-logo og Miljø- og Fødevareministeriets logo samt tekst (til web)

EU-logo og Miljø- og Fødevareministeriets logo samt tekst (kvadratisk) (til web)

Link  til Europa, hvor du kan finde EU-flag i eps format

Logoerne lægges på din hjemmeside som et billede ved at kopiere dem og derefter tilpasse størrelsen.

Krav om opsætning af plakat på din bedrift (kravet gælder kun indtil 1. juli 2016)

Du skal ikke længere efter den 1. juli 2016 have opsat en plakat på din bedrift, hvor du oplyser om dit tilsagn om Økologisk Arealtilskud.

Producentskifte

Du skal i hele tilsagnsperioden drive arealet som ejer eller forpagter. Hvis du i tilsagnsperioden sælger eller bortforpagter hele din bedrift eller dele af bedriften. Kan du vælge mellem:

 • Hvis du overdrager tilsagnet til ny ejer/forpagter, indsender du producentskifteerklæring til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, eller
 • Hvis du udgår af tilsagn, indsender du en erklæring om overdragelse uden producentskifte til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Læs mere i Vejledning om producentskifte.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Arkiv

Her finder du tidligere vejledninger

Vejledning om Økologisk Arealtilskud, marts 2015

 •  
 • Start
 • 1. februar 2017

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2017 er tilgængelig i Tast selv-service. Vejledninger for 2017 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2017 i Tast selv-service

 • 21. april 2017

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2017

 • 22. april 2017

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. juni til 15. september 2017

  Ansøger

  På græsarealer skal der tages mindst et slæt i perioden 1. juni til 15. september. Afgræssede arealer skal fremstå synligt afgræssede, dvs. at mere end 50 % af plantedækket skal fremstå afgræsset og være under 40 cm højt.

 • 1. december 2017

  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

  Udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordningerne for 2017 påbegyndes.

  Udbetalingen forventes afsluttet den 1. juli 2018

 • Stop

Hvilke støtteordninger kan jeg kombinere med Økologisk Arealtilskud?

Du kan kombinere tilsagn om Økologisk Arealtilskud med følgende andre tilskudsordninger:

 • Grundbetaling
 • Ø-støtte og Unge landbrugere
 • Tilskud til omlægning til økologi (OM-tilsagn)

Dog kan Omlægningstillæg ikke kombineres med Tilskud til omlægning til Økologi (OM-tilsagn).

I forenelighedstabel kan du se, hvilke tilskud du kan kombinere. Forenelighedstabel finder du på siden vejledninger

Gå til siden Vejledninger

Hvornår skal økologiske bedrifter opfylde de grønne krav?

Du skal opfylde de grønne krav for:

 • marker, du ikke er begyndt at omlægge pr. 1. januar i ansøgningsåret.
 • marker, som du driver konventionelt, hvis du har godkendelse til samtidig drift
 • marker, der ikke i hele kalenderåret er drevet økologisk, f.eks. hvis du overdrager et areal til en ikke-økolog i løbet at kalenderåret, fx hvis du overdrager marker den 1. oktober.
 • marker, du overtager fra en ikke-økolog efter den 1. januar 2017.

Du skal opfylde de følgende grønne krav:

 • kravet om flere afgrødekategorier, hvis mere end 10 ha ikke-økologiske omdriftsarealer.
 • udlægge mindst 5 % MFO-arealer, hvis mere end 15 ha ikke-økologiske omdriftsarealer.

Du kan i Fællesskemaet vælge mellem:

 • kun at opfylde de grønne krav alene for de ikke-økologiske arealer, eller
 • at opfylde de grønne krav for hele din bedrift dvs. både de økologiske og ikke-økologiske arealer.  

Hvordan undgår jeg høringsbreve?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet og herved få udbetalt dit tilskud hurtigere, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn eller for udbetaling af tilskud, skriver du bemærkning herom i Fællesskema

Læs mere i Brugerguides til Internet Markkort IMK og til Fællesskema 2017

Læs også pjecen: "Få hurtigere udbetaling af miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud"

Er tilskuddet skattepligtigt?

Ja, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget der bliver udbetalt.

Hvornår udbetales tilskuddet?

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udbetaler tilskuddet én gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra 1. december til den 1. juli efter tilsagnsårets udløb.

Hvis du søger om et nyt tilsagn fra 1. september 2017 i Fællesskema 2017, udbetaler Landbrugs- og Fiskeristyrelsen først tilskuddet efter første tilsagnsår, det vil sige fra 1. december 2018. Husk at indberette tilsagnet og anmode om udbetaling i Fællesskema 2018.

Opdateret 21. april 2017
MENU