Gå til hovedindholdet

Tilskud til salgsfremstød i EU og uden for EU

Vi udbetaler tilskud til generelle oplysningskampagner og salgsfremstød i EU og i lande uden for EU for land-brugsprodukter og deres produktionsmetoder. Tilskuddet gives for at fremhæve EF-produkternes væsentlige egenskaber og fortrin med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed, næringsværdi, hygiejne, mærkning dyrevelfærd og miljøhensyn mv.

Oplysningskampagner og salgsfremstød kan bl.a. også bidrage til at åbne for nye afsætningsmarkeder.

En reform af ordningen træder i kraft den 1. december 2015. Efter denne dato skal ansøgninger sendes til EU- Kommissionen. Yderligere oplysninger vil blive givet når de nærmere regler kendes.

Hvem kan søge?

Erhvervs- og brancheorganisationer i EU kan søge om tilskud til programmer om oplysningskampagner og salgsfremstød af landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Hvad giver vi tilskud til?

Programmer i lande uden for lande

Vi udbetaler tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød i tredjelande for følgende produkter:

 • Okse- og svinekød, fersk, kølet eller frosset, forarbejdede produkter af okse- eller svinekød
 • Kvalitetsfjerkrækød
 • Mejeriprodukter
 • Olivenolie og spiseoliven
 • Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort
 • Spiritus med beskyttet geografisk betegnelse
 • Frugter og grøntsager, friske eller forarbejdede
 • Forarbejdede korn- og risprodukter
 • Spindhør
 • Levende planter og blomsterdyrkningens produkter
 • Produkter med beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) eller garanterede traditionelle specialitet (GTS), i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012
 • Økologiske landbrugsprodukter i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 834/2007
 • Fårekød   

som markedsføres i: 

 • Albanien
 • Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
 • Armenien
 • Australien
 • Aserbajdsjan
 • Hviderusland
 • Bosnien-Hercegovina
 • Kina
 • Sydkorea
 • Georgien
 • Indien
 • Japan
 • Kasakhstan
 • Kosovo
 • Moldova
 • Montenegro
 • Norge
 • New Zealand
 • Usbekistan
 • Rusland
 • Serbien
 • Schweiz
 • Tyrkiet
 • Ukraine

og i følgende geografiske områder:

 • Afrika
 • Nordamerika
 • Latinamerika
 • Sydøstasien
 • Mellemøsten

Programmer i lande i EU

Vi udbetaler tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød i EU for følgende produkter:

 • Friske frugter og grøntsager
 • Forarbejdede frugter og grøntsager 
 • Spindhør 
 • Levende planter og blomsterdyrkningens produkter
 • Olivenolie og spiseoliven
 • Frøolier
 • Mælk og mejeriprodukter
 • Fersk, kølet eller frosset kød, produceret i overensstemmelse med en EU- eller en medlemsstats kvalitetsordning
 • Mærkning af konsumæg
 • Honning og biavlsprodukter
 • Vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort
 • Grafisk symbol for regionerne i EU's yderste periferi som fastsat i landbrugsbestemmelserne
 • Produkter med beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS) eller fakultative kvalitetsudtryk i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1151/2012
 • Økologisk landbrug i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og produkter registreret efter denne forordning
 • Fårekød.

Tilskuddets størrelse

EU’s tilskud til de programmer, der vælges til EU-medfinansiering, må ikke overstige 50 procent af de faktiske omkostninger ved programmerne. EU’s medfinansiering forhøjes til 60 procent, når der er tale om fremstød for frugt og grøntsager overfor børn i uddannelsesinstitutioner i EU, eller ved oplysning om ansvarlige forbrugsmønstre og de skadelige virkninger af et farligt alkoholforbrug i EU.

Den eller de erhvervs- eller brancheorganisationer, der har stillet forslag, skal dække mindst 20 procent af programmets faktiske omkostninger. Den eller de berørte medlemsstater dækker den resterende del under hensyntagen til Fællesskabets finansielle maksimumsbidrag på 50/60 procent.

Medlemsstatens medfinansiering kan bestå af midler fra skattelignende indtægter eller obligatoriske bidrag. I Danmark vil den nationale medfinansiering alene hidrøre fra midler fra de respektive produktions- og promilleafgiftsfonde.

Betingelser for tilskud

Ansøgninger om tilskud til oplysnings- og salgsfremmeprogrammer, der skal bestå af en række sammenhængende foranstaltninger, der kan bidrage til bedre oplysning om de pågældende produkter og medvirke til en større afsætning af disse, bliver vurderet på baggrund af en række kriterier, som er nærmere beskrevet i:

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredjelande september 2008

Hvad siger loven?

Regelgrundlaget for ordningen om tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød er EU-regler: 

Sådan søger du

Du kan søge ved at sende din ansøgning om tilskud til programmer om oplysningskampagner og salgsfremstød til projekttilskud@lfst.dk

Som følge af reformen 1. november 2015, vil der i 2015 kun være én ansøgningsrunde, idet der i 2016 og fremover kun vil være en årlig ansøgningsrunde.

Hvornår skal du søge

Ansøgninger om tilskud til disse programmer kan indsendes to gange årligt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen henholdsvis:

 • 15. april og 30. september
 • I 2015: 28. februar

Ansøgningerne videresendes til EU-Kommissionen til eventuel godkendelse og EU-medfinansiering henholdsvis:

 • 15. juni og 30. november
 • I 2015: 30. april

EU-Kommissionen meddeler medlemslandene om deres udvælgelse af programmer til EU-medfinansiering henholdsvis:

 • 16. august og 31. januar
 • I 2015: 15. juli

EU-Kommissionen meddeler medlemslandene, hvilke programmer der er godkendt til EU-medfinansiering henholdsvis:

 • 15. november og 30. april.

 • I 2015: 30. november

Du kan få mere information om ordningen hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Center for Projekttilskud.

Desuden er der information på EU-Kommissionens hjemmeside.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at styrke fællesskabsprodukternes image på de internationale markeder og i fællesskabet, særlig med hensyn til levnedsmiddelkvalitet og -sikkerhed.  

Oplysningskampagner og salgsfremstød kan desuden bidrage til at åbne for nye afsætningsmarkeder.  

Ordningen er en del af EU's landbrugspolitik. I Danmark administreres ordningen af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Opdateret 21. marts 2017
MENU