Gå til hovedindholdet

Tilskud til skolefrugt - og grøntordningen

Skoleelever i børnehaveklassen og 1.- 10. klassetrin kan få tilskud til frugt og grønt. Tilskuddet kommer fra EU og dækker maksimalt 75 pct. af udgifterne. Det resterende beløb betales typisk af forældrene. 

Skolefrugt - og grøntordningen er en effektiv måde at få børn til at spise mere frugt og grønt. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre. Meget frugt og grønt forebygger overvægt, hjerte-karsygdomme og type 2-diabetes. 

Hvem kan søge?

Skoler, kommuner, leverandører og organisationer kan få tilskud 

Her kan du se, hvem der kan søge tilskud:

  • Alle skoler med elever på børnehaveklasse til 10. klassetrin
  • Kommuner (der søger på vegne af skoler i kommunen)
  • Leverandører af frugt og grønt
  • Organisationer (bag skolefrugtordninger kombineret med f.eks. effektmåling)

Hvad giver vi tilskud til?

EU giver tilskud til frisk og uforarbejdet frugt og grønt. Produkterne kan både være økologiske og konventionelle.

Evaluering af den danske EU-finansierede skolefrugtordning 2010-2011

Tilskuddets størrelse

Tilskudsprocenten er 75 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 1,25 kr. for konventionelle produkter og 2,00 kr. for økologiske produkter pr. elev pr. undervisningsdag. Beregninger foretages på grundlag af tilskudsberettigede omkostninger eksklusiv moms. Det er vigtigt at bemærke, at tilskuddet ikke forudbetales.

Betingelser for tilskud

Læs om betingelserne for tilskud i vejledningen og vær opmærksom på, at betingelserne er ændret i fordhold til tidligere år.

Vær især være opmærksom på, at du sammen med ansøgningsskemaet, når du søger om udbetaling, også skal sende dokumentation for de faktisk leverede mængder frugt og grønt ved følgeseddel fra leverandøren eller faktura udstedt af leverandøren til ansøger.

Hvad siger loven?

Her finder du de regler, der gælder for ordningen om tilskud til skolefrugt.

Danske regler for skoleåret 2015 - 2016

Bekendtgørelse nr. 611 af 5. maj 2015 om skolefrugt og -grøntordningen

EU-regler for skoleåret 2015 -2016

Kommissionens Forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt og grønsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grønsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning 

Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1234/2007

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Danske regler for skoleårene 2014-15 og 2013-14 

Bekendtgørelse nr. 522 af 26. maj 2014 om skolefrugtordningen

Bekendtgørelse nr. 572 af 31. maj 2013 om skolefrugt

EU-regler for tidligere skoleår

Rådets forordning (EF) nr. 13/2009 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en skolefrugtordning

Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning, ændret ved KFO 30/2013 og KFO 1216/2013

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema til erhverv@lfst.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

At spise frugt og grøntsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjerte-karsygdomme. Derfor har EU-Kommissionen vedtaget en skolefrugtordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt.

I Danmark omfatter ordningen økologisk og konventionel frugt og grønt. Produkterne skal være friske og uforarbejdede og kan uddeles til elever i børnehaveklassen og 1.- 10. klasse eller på tilsvarende niveau i andre undervisningsinstitutioner. EU medfinansierer op til 75 pct. af udgifterne til frugt og grønt, resten betales af forældre, kommuner eller private sponsorer.

Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning, dvs. at ansøgere først søger om at få reserveret en del af puljen. Efter at have fået tilsagn kan en ansøger sætte uddelingen af frugt og grønt i gang inden for ordningens rammer. 

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister for skoleåret 2016/2017

  • Der kan søges om tilsagn én gang om året for skolefrugtansøgere. Fristen er 2. juni 2016. Vi kan modtage ansøgningern fra 2. maj 2016.
  • Leverandrører vil udover at kunne søge tilsagn ved den årlige ansøgningsrunde (2. juni 2016), samtidig kunne søge restmidler, der er i overskud efter ansøgningsrunden. Ansøgning om restmidler kan ske én gang årligt

Ansøgningsfrister for skoleåret 2015/2016

Skolefrugtansøgerne kan ansøge om udbetaling tre gange årligt. Ansøgningerne dækker uddeling af frugt og grønt i perioderne:

  • 1. august til 31. december 2015
  • 1. januar til 31. maj 2016
  • 1. juni til 30. juni 2016

Ansøgning om udbetaling af tilskud, skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest 3 måneder efter perioden, til hvilken, der søges om tilskud.

Ansøg om støtte

Det er vigtigt, du læser vejledningen, inden du sender din ansøgning om tilsagn. Vejledningen kan findes under fanen vejledning.

Et tilsagn fungerer som en forhåndstilmelding. Da ordningens midler er begrænsede, skal du som ansøger på forhånd have reserveret en andel af tilskudspuljen for senere at kunne søge om tilskud.

Skoleåret 2015 - 2016

Ansøgningsskema for Institutioner og skoler til skolefrugtordningen

Ansøgningsskema for kommuner, leverandører og organisationer til deltagelse i skolefrugtordningen

Erklæringsskema til skoler som søger igennem en leverandør

Ansøgningsskema for ledsageforanstaltninger

Ansøg om udbetaling

ANSØGNING OM UDBETALING SKOLEÅRET 2015 - 2016

Skema for skoler og institutioner til ansøgning om udbetaling for skoleåret 2015 - 2016 

Skema for leverandører og kommuner til ansøgning om udbetaling for skoleåret 2015 - 2016

Bilag for konventionel skolefrugt

Bilag for økologisk skolefrugt

Kvittering for levering af skolefrugt

Vi skal have oplysninger om de uddelte mængder i kilo. Hvis vægten ikke fremgår af fakturaen, kan du hente hjælpe i denne liste, hvor vi har skrevet den skønsmæssige vægt for en lang række frugt og grøntsager

Gå til frugt og grøntlisten 

Opdateret 31. januar 2017
MENU