Gå til hovedindholdet
Bioøkonomi

Vejen til et bæredygtigt, biobaseret samfund

Bioøkonomi

Bioøkonomien handler om vores overgang til et biobaseret samfund. For at nå dertil skal vi i højere grad anvende restprodukter og nye og gamle afgrøder i nye sammenhænge, til værdikæder indenfor eksempelvis fødevarer, foder, biobaserede produkter og bioenergi. Bioøkonomien handler derfor om at bruge bæredygtig biomasse bedre og mere intelligent, herunder til helt nye formål i højværdiprodukter såsom kosmetik og bioplastik.

Regeringen har valgt at samle indsatsen om bioøkonomi i Det Nationale Bioøkonomipanel. Førende virksomheder, forskere og organisationer skal byde ind med konkrete ideer og rådgivning til regeringen, der kan gøre Danmark til et vækstcenter inden for bioøkonomi.

 

Danmarks potentialer indenfor bioøkonomien

Efterspørgslen efter biomasse vil stige

Bioøkonomien, eller den biobaserede økonomi, er allerede i dag af en betydelig størrelse. EU-Kommissionen vurderer, at EU’s bioøkonomi-sektor er 2 billioner EUR værd i årlig omsætning. I takt med at vi reducerer forbruget af fossile kilder, forventes efterspørgslen efter biomasse at stige betydeligt.

Danmarks rolle

I Danmark har vi unikke muligheder for at udvikle bioøkonomien:

 • Vi har råvaregrundlaget i form af biomasse fra landbrug, skov og fiskeri.
 • Vi har mange af de nødvendige teknologier.
 • Vi har spidskompetencer inden for landbrug, fødevarer, fiskeri, enzymer, teknologi, logistik, it, serviceerhverv, forskning, udvikling og rådgivning.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen arbejder sammen med regeringen på at fremme tilgængeligheden af bæredygtig biomasse fra landbrug, fiskeri, fødevareproduktion og affald, blandt andet ved udvikling og afprøvning af planter og produktionsmetoder.

Det kan du læse mere om i regeringens ”Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger”:

Reguleringsmæssige barrierer

Som opfølgning på udtalelsen fra Det Nationale Bioøkonomipanel fra september 2014 igangsatte det tidligere Fødevareministerium et analysearbejde for at få afdækket de reguleringsmæssige barrierer, der bremser udviklingen af nye værdikæder inden for bioøkonomien. COWI har udarbejdet analysen ” Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse” som kan hentes her:

Mere information

Her kan du læse mere om biomasse, bæredygtighed, biogas og bioøkonomi:

Mulige støtteordninger under det danske landdistriktsprogram

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har ønsket at få vurderet, hvorvidt det danske landdistriktsprogram kan bruges til at fremme udviklingen af bioøkonomi i Danmark. EU's landdistriktsforordning giver mulighed for bl.a. at fremme bioøkonomi via landdistriktsprogrammet, som det også fremgår af regeringens Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har derfor bedt Aarhus Universitet om at identificere, hvordan en bioøkonomi-ordning under landdistriktsprogrammet kan designes med størst effekt i forhold til klima, miljø, vækst og beskæftigelse.

Efterfølgende har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi foretaget en økonomisk vurdering af 5 foreslåede bioøkonomiordninger.

Begge notater er tilgængelige her:

Det danske landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 er tilgængeligt her:

Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Om Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel er forankret i Miljø- og fødevareministeriet, og formand for panelet er Landbrugs- og Fiskeristyrelsens direktør Jette Petersen.

Panelets formål er at fremme udviklingen af en bæredygtig dansk bioøkonomi. Panelets centrale opgave er at anvise muligheder for konkrete tiltag der, lige fra den primære produktion, over forarbejdning til forbrug, på kort og langt sigt kan fremme den bæredygtige bioøkonomi. Du kan læse mere om panelets formål og opgaver i dets kommissorium.

Det Nationale Bioøkonomipanels kommissorium

Læs nyheden 'Regeringen vil bane vej for mere bioøkonomi'

Faktaark om Det Nationale Bioøkonomipanel

Medlemmer

Panelet består af:

 • 1 repræsentant fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (formand)
 • 7 virksomhedsrepræsentanter
 • 1 repræsentant fra Dansk Industri
 • 1 repræsentant fra Landbrug & Fødevarer
 • 1 repræsentant fra Dansk Skovforening
 • 1 repræsentant fra BioRefining Alliance
 • 1 repræsentant for Faglig Fælles Forbund (3F)
 • 3 repræsentanter fra NGO'er
 • 5 forskere
 • 2 repræsentanter fra de regionale vækstfora (vest- og øst-Danmark)
 • 1 repræsentant fra Uddannelsesministeriet
 • 1 repræsentant fra Erhvervs- og Vækstministeriet
 • 1 repræsentant fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
 • 1 repræsentant fra Miljø- og Fødevareministeriet

Du kan se en liste over aktuelle medlemmer i faktaarket om panelet.

Konsulentvirksomheden Rambøll har i perioden marts-maj 2016 gennemført en evaluering af Det Nationale Bioøkonomipanel.

Rådgivning fra Det Nationale Bioøkonomipanel

Det Nationale Bioøkonomipanel kommer med en række anbefalinger til, hvordan regeringen kan fremme bioøkonomiudviklingen i Danmark.

Panelets anbefalinger om værdikæder baseret på blå biomasse

Det Nationale Bioøkonomipanel har i juni 2016 lanceret en række anbefalinger til, hvordan nogle af potentialerne i blå biomasse kan udvikles og fremmes. Panelet har valgt at fokusere på værdikæder baseret på henholdsvis muslinger og tang. Anbefalingerne sætter blandt andet fokus på forhold inden for primærproduktion, forarbejdning, produktudvikling og markedsmodning. I nedenstående links finder du de syv anbefalinger fra bioøkonomipanelet, et fakta-ark, case-beskrivelser samt et baggrundsnotat fra DTU Aqua.

Panelets anbefalinger om værdikæder baseret på organisk affald fra husholdninger og servicesektor

Det Nationale Bioøkonomipanel har i januar 2016 lanceret en række anbefalinger til, hvordan man fremover kan få mere ud af det organiske affald. Organisk husholdningsaffald og organisk affald fra servicesektoren (dagligvarebutikker, restaurationer, cafeer og kantiner) er ikke bare affald. Det er en ressource, der i langt højere grad bør udnyttes og genanvendes. I nedenstående links finder du de syv anbefalinger fra bioøkonomipanelet, et fakta-ark samt et baggrundsnotat fra Københavns Universitet. 

Panelets anbefalinger om potentialet i grønne biomasser

Det Nationale Bioøkonomipanel har i september 2015 præsenteret regeringen for en række anbefalinger til, hvordan potentialerne i grøn biomasse kan udvikles og fremmes. Det er især det relativt høje proteinudbytte fra græsarealer og de positive miljøeffekter ved at dyrke græs, der vækker panelets interesse

Du kan læse mere om det her:

Panelets anbefalinger om potentialet i gule biomasser

Et samlet panel har primo 2015 udarbejdet og tilsluttet sig anbefalinger til, hvorledes regeringen bør fremme værdikæder baseret på gule biomasser (i særdeleshed halm).

Du kan læse mere om anbefalingerne i disse dokumenter:

Generelle anbefalinger

Her kan du finde information om den første udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel (september 2014):

Øvrige udtalelser

Her kan du læse andre udtalelser fra Det Nationale Bioøkonomipanel.

MENU