Gå til hovedindholdet

Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Logo for LDP 2014-2020

Landdistriktsprogrammet 2014-2020 løber over en syvårig periode og har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtig brug af naturressourcer i landdistrikterne.  

I Danmark oplever vi ligesom i andre europæiske lande, at flere og flere flytter fra land til by. Derfor har Landdistriktsprogrammet til opgave at skabe udvikling, beskæftigelse og gode levevilkår i landdistrikterne, sådan at det forsat er attraktivt at bo på landet.

Det danske landdistriktsprogram er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, der er en del af EU’s fælles landbrugspolitik. Landdistriktsprogrammet realiseres ved finansiering fra EU og den danske stat. Med EU-finansiering er det samlede budget for perioden 2014-2020 på cirka 9,3 mia. kr., hvoraf 6,8 mia. kr. er fra EU. 

I Danmark administreres Landdistriktsprogrammet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet.

Landdistriktsprogrammet føres ud i livet gennem en række tilskudsordninger. Tilskudsordningerne kan søges af landmænd, virksomheder, befolkningen samt andre med initiativer, der bidrager til programmets formål.

Du kan læse mere om hvilke tilskudsordninger der kan søges i 2016 og hvornår her

De 4 hovedområder i landdistriktsprogrammet

Det danske Landdistriktsprogram er inddelt i 4 hovedområder, som har til formål at fremme landbrugets konkurrenceevne og grønne omstilling:

 1. Vækst- og konkurrenceevne. Landdistriktsprogrammet giver tilskud til at investere i teknologier, der reducerer landbrugets belastning af miljø og natur, forbedrer dyrevelfærden og øger produktiviteten.
 2. Økologi. Landdistriktsprogrammet understøtter regeringens mål for økologien med Økologiplan Danmark. Det sker ved at støtte landbrug, der omlægger til økologi, og ved generel støtte til udviklingen i økologisk landbrug.
 3. Natur, miljø og klima. En stor del af Landdistriktsprogrammet giver tilskud til landbrugs- og naturarealer i det åbne land, som har et stort potentiale i forhold til at forebygge og tilpasse naturen og miljøet. Der gives tilskud til f.eks. etablering af ny skov pleje af græs- naturarealer og til etablering af vådområder.
 4. Landdistriktsudvikling (LAG). Regeringen har som mål, at danskerne skal have gode beskæftigelsesmuligheder og levevilkår, uanset hvor i landet de bor. Derfor har Erhvervs- og Vækstministeriet givet lokale aktionsgrupper direkte indflydelse på at prioritere udviklingsprojekter i deres nærområde med tilskud fra Landdistriktsprogrammet.

Baggrund for reformen

EU’s fælles landbrugspolitik har siden 1992 gennemgået reformer med det formål, at:  

 • øge landbrugets markedsorientering
 • give producenterne støtte og stille sikkerhedsforanstaltninger til rådighed
 • forbedre integrationen af miljømæssige krav i landbruget
 • øge støtten til udvikling af landdistrikterne

Som en del af EU's fælles landbrugspolitik forsætter omstruktureringen af måden, der gives støtte til landbruget. Hvor fokus i de tidligere reformer har været at flytte støtten fra landbrugsprodukter til landbrugsproducenter, favner landbrugsreformen for 2014-2020 bredere med større støtte til udvikling af landdistrikterne. Det bredere fokus i reformen er en konsekvens af, at landbrugserhvervets udfordringer i højere grad er et resultat af de omkringliggende forhold og vilkår i landområderne.

Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 er udarbejdet ud fra disse overordnede overvejelser:

 • At have et overskueligt antal støtteordninger med enkle støttebetingelser og ansøgningsprocedurer
 • At indføre en højere grad af automatisering og digitalisering af støtteordningerne
 • At vægte indsatsen og give prioritering til de støtteordninger, der har størst effekt indenfor det begrænsede budget
 • At opnå forenkling og mindske risikoen for at det administrative arbejde med det danske landdistriktsprogram underkendes i EU
 • At reducere forvaltningsmyndighedens omkostninger til administration

Landdistriktsprogrammet i virkeligheden

Landdistriktsprogrammets tilskudsordninger gør en forskel i det virkelige liv. Nedenfor er to eksempler på investeringer med tilskud fra Landdistriktsprogrammet fra hovedområderne Økologi og Vækst og konkurrenceevne. 

Investering i ny teknologi øger udbyttet af den økologiske produktion

Økologisk produktion er tids- og arbejdskrævende, fordi mange opgaver foregår ved manuelt arbejde. Med tilskud fra Landdistriktsprogrammetinvesterede Knuthenlund Gods i 2013 derfor i ny teknologi for at øge udbyttet af den økologiske produktion. Knuthenlund Gods investerede i en stubharve og halmstrøer. Stubharven bekæmper effektivt ukrudt og giver dermed afgrøderne bedre vækstbetingelser, og halmstrøeren fordeler automatisk og effektivt strøhalm i liggepladserne hos gårdens 1000 malkefår.

Investering i nyt staldanlæg fordobler antallet af avlssøer og reducerer samtidig Kauergaards omkostninger

Landmand Jørgen Rask investerede i 2014 i et nyt staldanlæg til Avlscenter Kauergaard, der producerer avlsdyr til de danske svineproducenter og til eksport. Den nye stald har gjort det muligt at fordoble gårdens antal af avlssøer fra 400 til 800.

Med investeringen i miljøteknologi har Jørgen Rask reduceret omkostningerne i den nye stald. LED-belysning, et moderne ventilationsanlæg, et fasefodringsanlæg og ny teknologi til gyllekøling reducerer nu fordampningen af ammoniak og giver en årlig energibesparelse på 133.354 kWh.

Hvad kan landdistriktsprogrammet støtte?

Landdistriktsprogrammet udvikler landdistrikterne

Landdistriktsprogrammet støtter udviklingspotentialet i landdistrikterne

Det er en udfordring at tiltrække og fastholde veluddannet arbejdskraft i landdistrikterne. Områderne er udsat for en fraflytning af erhvervsaktive borgere på grund af manglende jobs og serviceudbud. Derfor styrker Landdistriktsprogrammet erhvervsudviklingen i landdistrikterne på flere områder. Et indsatsområde er støtten til investeringer i nye og grønnere teknologier i landbrugserhvervet. Landbrugets produktivitet og indtjeningsevne er udfordret, og niveauet for nye investeringer er lavt. Investeringer i grøn teknologi vil reducere landbrugets belastning af miljø og natur og øge produktiviteten, der muliggør en udvikling af og vækst i landdistrikterne.

LAG’erne er et andet indsatsområde. LAG’er er lokale aktionsgrupper, som varetager og gennemfører lokalt forankrede udviklingsprojekter i landdistrikterne. Med tilskud fra programmet gennemfører lokale aktionsgrupper prioriterede udviklingsprojekter drevet af lokalsamfundet.

Landdistriktsprogrammet fastholder naturen og biodiversiteten i landdistriktsområderne

Landdistriktsprogrammet er med til at fastholde naturen i landbrugsarealerne, mindske landbrugets miljøpåvirkning, genetablere den biologiske mangfoldighed og beskytte truede arter.

Den intensive afgrøde- og husdyrproduktion medfører et fortsat pres på natur, klima og vandmiljø i landdistrikterne. Derfor giver en stor del af Landdistriktsprogrammet tilskud til netop denne indsats. Støtteordningerne dækker etablering af ny skov, pleje af græs- og naturarealer samt etablering eller genetablering af vådområder på landbrugsjord.

Der er også mulighed for udvikling af de rekreative værdier og naturforvaltning, herunder udvikling af naturplejen som alternativt forretningsområde for landbruget og skovbruget. Denne udvikling støtter Landdistriktsprogrammet fx med midler til pleje af græs- og naturarealer og Natura 2000 projekter, der har til formål at opretholde biodiversiteten.

Foruden renere drikkevand og øget dyrevelfærd fremmer økologisk landbrug også den biologiske mangfoldighed i landdistrikterne. Økologi spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at gøre landdistrikterne grønnere. Landdistriktsprogrammet understøtter regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i 2020 og har flere støtteordninger, hvis formål er at fremme overgangen til økologisk drift og dermed udviklingen i landdistrikterne.

Understøttelse af nationale planer og strategier

Landdistriktsprogrammet bidrager til følgende nationale strategier og handlingsplaner:

 • Regeringens mål om Grøn Omstilling
 • Regeringens innovationsstrategi
 • Regeringens Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger
 • Regeringens Vækstplan for Fødevarer
 • Regeringens vandområdeplaner
 • Regeringens naturplaner
 • Naturplan Danmark
 • Økologiplan Danmark
 • Regeringens skovplan
 • Regeringens pesticidplan
 • Regeringens klimastrategi og 40 % reduktionsmål for drivhusgasser i 2020

Understøttelse af EU strategier og handleplaner

Landdistriktsprogrammet understøtter implementeringen af følgende EU strategier og handleplaner:

 • EU 2020 strategien for bæredygtig og inklusiv vækst
 • Ressourceeffektiviseringsstrategien
 • Natura 2000-direktiverne
 • EU biodiversitetsstrategien 2020
 • PAF (Prioritized Action Framework)
 • Skovstrategien
 • Vandrammedirektivet
 • Pesticiddirektivet
 • Klimamålsætninger og reduktionsmål for drivhusgasser
 • Gøteborgprotokollen, mål om luftkvalitet.

EU´s regler for Landdistriktsprogrammet

Her kan du finde de gældende forordninger for Landdistriktsprogrammet.

Landdistriktsforordningen, som indeholder de grundlæggende bestemmelser for Landdistriktsprogrammet 2014-2020 (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne).   

Forordningen med fælles bestemmelser for Landdistriktsprogrammet (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne) og de øvrige europæiske struktur- og investeringsfonde (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006

Forordninger med supplerende og uddybende bestemmelser for landdistriktsprogrammet (gennemførelsesforordningen og den delegerede forordning).    

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014. Forordningen indeholder supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1305/2013 af 17. december 2013.    

Vejledning for modtagere af støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og tilknyttede instrumenter

Politisk aftale for Landdistriktsprogrammet 2014-2015

I december 2013 blev Regeringen, Venstre og Konservative enige om hvilke tilskudsordninger, der skulle indgå i Landdistriktsprogrammet 2014-2015, samt fordelingen af midler til landdistriktsudvikling.

Fordelingen af støttemidler i mio. kr. for Landdistriktsprogrammet 2014-2015 ser således ud:

Hovedområde20142015
Vækst og konkurrenceevne360,0380,0
Økologi212,4270,0
Natur, miljø og klima553,6565,8
Landdistriktsudvikling, LAG-ordningen14,094,2
I alt 1140,01310,0

Du kan få et overblik over, hvilke tilskudsordninger der indgår i Landdistriktsprogrammet 2014-2015, her.

Politisk aftale for Landdistriktsprogrammet 2016

Den tidligere regering indgik en politisk aftale med Ø og SF om landdistriktsprogrammet og fordelingen af 3,9 mia. kr. til tilskudsordningerne i programmet for perioden 2016 til 2018. Denne aftale er revideret af den nuværende V regering, som har lavet en ny politisk aftale for 2017 til 2020, der beskrives i følgende harmonikatekst.

De 3,9 mia. kr. kommer både fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EU midler) og fra den danske stat (nationale midler).

Det giver et årligt gennemsnit i de tre år på 1,312 mia. kr., som ifølge den gamle aftale skulle fordeles på landdistriktsprogrammets fire områder:

 • Til vækst- og konkurrence var der årligt afsat 384 mio. kr. (gennemsnit) til f.eks. investering i miljøteknologi til svin og kvæg stalde.
 • Til økologi var der årligt afsat 240 mio. kr. (gennemsnit) til f.eks. omlægning og drift af økologiske arealer.
 • Til natur, miljø og klima var der årligt afsat 597, 9 mio. kr. (gennemsnit) til f.eks. forbedring af vandmiljøet og naturen.
 • Til landdistriktsudvikling var der årlig afsat 90,3 mio. kr. (gennemsnit) til udvikling af landdistrikterne.

Her kan du læse den gamle politiske aftale for landdistriktsprogrammet 2016 til 2018

Politisk aftale for Landdistriktsprogrammet 2017-2020

Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med Fødevare- og landbrugspakken blevet enige om at gennemføre en række konkrete initiativer, herunder et paradigmeskifte for miljøreguleringen af landbruget, for at gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten, samt medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark – i samspil med natur og miljø. Som en del af Fødevare- og Landbrugspakken er der truffet beslutning om udmøntning af landdistriktsprogrammet i 2017-2020. Programmets indsatser fremgår af aftalens bilag I.

Her kan du læse fødevare og landbrugspakken.

MENU